Pilotprosjekt på legevaktfeltet

Målet for tilskotsordninga er å prøve ut nye arbeids- og organiseringsformer innan legevaktområdet for å sikre ein berekraftig og forsvarleg lokal akuttmedisinsk teneste i områder som har utfordringar i tenesta i dag. Prosjektet er tenkt i eit eller to distrikt med 30000 – 100000 innbyggjarar.

Les meir om pilotprosjektet og søk på Helsedirektoratet sine nettsider.

Søknadsfrist:
01.06.2018 00:00:00
Målgruppe:
Små og mellomstore kommunar som har utfordringar med å sikre akuttmedisinske tenester lokalt.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunar og interkommunale selskap

Kontaktpersoner