Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpende Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel Foretak som er registrert i Einingsregisteret
Løpende Tilskot til drift med taubane og hest Skogeigarar
Se hovedtekst Tilskot til drenering Føretak som eig eller leiger jordbruksareal
Se hovedtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Eigarar av landbrukseigedom i drift
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
15. des 15. des Tilskot til å rydde opp i marin forsøpling lag, organisasjonar, bedrifter og andre som vil rydde opp i marin forsøpling.
16. nov 16. nov Tilskot til rekruttering av fastlegar Kommunar med rekrutteringsvanskar og/eller manglande stabilitet
10. nov 10. nov Tilskot til organisert beitebruk Beitelag
06. nov 06. nov Klima og miljøtiltak i landbruket Fag- og næringsorganisasjonar, kompetansebedrifter, utgreiings- og forskningsmiljø, kommunar, lag og foreiningar
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden Personar og verksemder som arbeider med å styrke landbruket i verdsarvområdet
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket Registrerte foretak
15. okt 15. okt Tilskot til Regionalt miljøprogram Registrert føretak
Løpende Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket Personar og verksemder som arbeider med å oppnå måla i skjøtselsplanar og forvaltningsplanar for områda.
15. okt 15. okt Tilskot til oppryddingstiltak i ureina grunn og sjøbotn for 2019 Tiltakshavarar, samt private og offentlege aktørar som er ansvarlege for område på land eller i sjø
01. okt 01. okt Tilskot til leirskuleopplæring - rapporterast i GSI Kommunane
15. sep 15. sep Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018 Kommunar
15. aug 15. aug Symjeopplæring i barnehage 2018 Kommunar og frivillege organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring for barn i barnehage
10. aug 10. aug Tilskot til symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2018 Nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som er omfatta av grunnskuleopplæringa
15. jun 15. jun Tilskot til opplæring gitt til barn og unge som søker opphald i Noreg - vår Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
15. jun 15. jun Utdanningsdirektoratet tek over tilskot til leirskuleopplæring Tilskotet skal stimulere kommunane til å sende elevane på leirskule
01. jun 01. jun Pilotprosjekt på legevaktfeltet Små og mellomstore kommunar som har utfordringar med å sikre akuttmedisinske tenester lokalt.
25. mai 25. mai Tilskot til pilotprosjekt med tverrfagleg oppfølgingsteam i kommunane Pasientar og brukarar med store og samansette behov
01. mai 01. mai Ny tilskotsordning for fallvilt og skrantesjuke Kommunane
01. mai 01. mai Lønnstilskot til avansert klinisk sjukepleie i kommunane 2018 Sjukepleiarar i helse- og omsorgstenesta i kommunen
06. apr 06. apr Tilskot til kommunar med vanskar for å rekruttere fastlegar Kommunar med rekrutteringsvanskar av fastlegar eller manglande stabilitet i allmennlegetenesta
03. apr 03. apr Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innan landbruket
01. apr 01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018 Primærmålgruppe er leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å arbeide i helse- og omsorgstenestene. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette også i andre kommunale og fylkeskommunale etatar vere målgruppe. Sekundærmålgruppe er brukarar av dei kommunale helse- og omsorgstenestene og deira pårørande.
01. apr 01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbodet må samsvare med breidda i målgruppas behov for sosial-, psykososial- og medisinsk habilitering og rehabilitering.
20. mar 20. mar Tilskot til tilbod til mennesker med langvarige og/eller samansette tenestebehov Vaksne, barn og unge med psykiske lidingar og/eller rusmiddelproblem med langvarig og samansette behov for behandling, rehabilitering og oppfølging
15. mar 15. mar Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket Registrerte foretak
15. mar 15. mar Tilskot til frisklivs-, lærings- og meistringstilbod Personar med auka risiko for å utvikle samansette helseplager og kronisk sjukdom, og som har trong for å endre levevaner og til å meistre livet med sjukdom og plager
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar 01. mar Tilskot til spreiing og implementering av velferdsteknologi 2018 Kommunane
15. feb 15. feb Tilskot til tiltak mot marin forsøpling Frivillige og ideelle organisasjonar, stiftelser, private bedrifter, sjølvstendige kommunale og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).
15. feb 15. feb Tilskot til klimasats Kommunar og fylkeskommunen
01. feb 01. feb Tilskot til kommunar og Nav-kontor Kommunar og Nav-kontor
01. feb 01. feb Tilskot til tiltak i beiteområde Beitelag
01. feb 01. feb Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018 Kommunane
19. jan 19. jan Aktivitetstiltak for å motverka einsemd og passivitet Grupper som står i fare for å oppleve einsemd, passivitet og sosial tilbaketrekking, fortrinnsvis seniorar og eldre.
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2018 Kommunar, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar
Søknadsfrist Tittel
Løpende Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel
Løpende Tilskot til drift med taubane og hest
Se hovedtekst Tilskot til drenering
Se hovedtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg
15. des 15. des Tilskot til å rydde opp i marin forsøpling
16. nov 16. nov Tilskot til rekruttering av fastlegar
10. nov 10. nov Tilskot til organisert beitebruk
06. nov 06. nov Klima og miljøtiltak i landbruket
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket
15. okt 15. okt Tilskot til Regionalt miljøprogram
Løpende Tilskot til utsiktsrydding
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket
15. okt 15. okt Tilskot til oppryddingstiltak i ureina grunn og sjøbotn for 2019
01. okt 01. okt Tilskot til leirskuleopplæring - rapporterast i GSI
15. sep 15. sep Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018
15. aug 15. aug Symjeopplæring i barnehage 2018
10. aug 10. aug Tilskot til symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2018
15. jun 15. jun Tilskot til opplæring gitt til barn og unge som søker opphald i Noreg - vår
15. jun 15. jun Utdanningsdirektoratet tek over tilskot til leirskuleopplæring
01. jun 01. jun Pilotprosjekt på legevaktfeltet
25. mai 25. mai Tilskot til pilotprosjekt med tverrfagleg oppfølgingsteam i kommunane
01. mai 01. mai Ny tilskotsordning for fallvilt og skrantesjuke
01. mai 01. mai Lønnstilskot til avansert klinisk sjukepleie i kommunane 2018
06. apr 06. apr Tilskot til kommunar med vanskar for å rekruttere fastlegar
03. apr 03. apr Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket
01. apr 01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018
01. apr 01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering
20. mar 20. mar Tilskot til tilbod til mennesker med langvarige og/eller samansette tenestebehov
15. mar 15. mar Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket
15. mar 15. mar Tilskot til frisklivs-, lærings- og meistringstilbod
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. mar 01. mar Tilskot til spreiing og implementering av velferdsteknologi 2018
15. feb 15. feb Tilskot til tiltak mot marin forsøpling
15. feb 15. feb Tilskot til klimasats
01. feb 01. feb Tilskot til kommunar og Nav-kontor
01. feb 01. feb Tilskot til tiltak i beiteområde
01. feb 01. feb Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018
19. jan 19. jan Aktivitetstiltak for å motverka einsemd og passivitet
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2018