Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge som søker opphald i Noreg - haust Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
15. nov 15. nov Tilskot til leirskuleopplæring - haust Tilskotet skal stimulere kommunane til å sende elevane på leirskule
10. nov 10. nov Tilskot til organisert beitebruk Beitelag
Se hovedtekst Tilskudd til tettare planting som klimatiltak Skogeigarar
06. nov 06. nov Tilskot til kompetanseheving i omsorgstenestene i samanslegne kommunar Tilsette i omsorgstenestene med brukarane av tenestene i siste instans
31. okt 31. okt Erstatning for avlingssvikt på grunn av klima Føretak i jordbruket
23. okt 23. okt Kompensasjon av kommunane sine utgifter knytt til førebuing til busetting Kommunar som busette færre einslege mindreårige enn dei gjorde vedtak om for 2016
15. okt 15. okt Tilskot til pilotprosjekt med primærhelseteam Innbyggarar på fastlegeliste, særleg merksemd på pasientar/brukarar med kronisk sjukdom og dei med store og samansette behov
10. sep 10. sep Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2. gongs utlysing 2017 Alle med risiko for å utvikle problem knytta til psykisk helse, rus og/eller vold og traume
10. aug 10. aug Symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2017 Nyankomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som omfattast av grunnskuleopplæring.
29. mai 29. mai Tilskot til fagutvikling - Demensplan 2020 Personar som bur heime og som har demenssjukdom i eit stadium som krev behov for oppfølging av eit visst omfang
01. mai 01. mai Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbodet må samsvare med breidden i målgruppa sitt behov for sosial- psykososial- og medisinsk habilitering og rehabilitering.
01. mai 01. mai Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2017 Primærmålgruppe er brukarar av dei kommunale helse- og omsorgstenestene og deira pårørande. Sekundærmålgruppe er leiarar, tilsette, frivillige og personar som kan rekrutterast til å arbeide i helse- og omsorgstenesta.
01. mai 01. mai Symjeopplæring i barnehagen – tildeling 2017 Kommunar og frivillege organisasjonar
06. apr 06. apr Tilskot til implementering av velferdsteknologi 2017-2020 Personar som tek imot helse- og omsorgsteneste
20. mar 20. mar Tilskot til forvaltingstiltak i kulturlandskapsområde Grunneigarar og lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå. Privatpersonar, landsdekkjande organisasjonar, kommunar og institusjonar kan òg søkje om tilskot
15. mar 15. mar Tilskot til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og meistringstilbod Personar med auka risiko for å utvikle samansette helseplager og kronisk sjukdom, og som har trong for å endre levevaner og til å meistre livet med sjukdom og plager
01. mar 01. mar Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontor og tilskot til oppfølging i bustad Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng eller er nær ved å trenge sosiale tenester
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid 2017 Personar med ruslidingar og deira pårørande
17. feb 17. feb Tilskot til førebygging av abort og uønska svangerskap Barn, ungdom og unge vaksne, etniske minoritetsgrupper, grupper med nedsett fysisk funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming
15. feb 15. feb Klimasatsing i kommunane Fylkeskommune, kommunar, kommunale føretak
01. feb 01. feb Tilskot til å styrke tilbod til menneske med samansette tenestebehov Vaksne, barn og unge med psykiske lidingar og/eller rusmiddelproblem med langvarig og samansette behov for behandling, rehabilitering og oppfølging
15. jan 15. jan Tilskot til viltformål Frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og einskildpersonar
15. jan 15. jan Tilskot til vassmiljøtiltak - Kalking Frivillige organisasjonar, kommunar, interkommunale organ og fiskerettshavarar
15. jan 15. jan Tilskot til truga artar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar. For midlane øyremerka hubro er målgruppa i første rekkje eigarar av straumnett.
15. jan 15. jan Tilskot til truga naturtypar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar
15. jan 15. jan Tilskot til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning Vassområdeutval, interkommunale vassprosjekt, kommunar, forskingsinstitusjonar og frivillige organisasjonar
15. jan 15. jan Tilskot til fiskeformål Frivillige organisasjonar, forskingsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ
15. jan 15. jan Tilskot til rovvilttiltak Kommunar, organisasjonar, privatpersonar.
Se hovedtekst Tilskotsordningar 2017 Kommunar, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar
15. jan 15. jan Tilskot til verdiskaping basert på naturarven Kommunar, regionråd, frivillige organisasjonar, verksemder, grunneigarar, naturinformasjonssenter, tilsynsutval og verneområdestyre
Søknadsfrist Tittel
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge som søker opphald i Noreg - haust
15. nov 15. nov Tilskot til leirskuleopplæring - haust
10. nov 10. nov Tilskot til organisert beitebruk
Se hovedtekst Tilskudd til tettare planting som klimatiltak
06. nov 06. nov Tilskot til kompetanseheving i omsorgstenestene i samanslegne kommunar
31. okt 31. okt Erstatning for avlingssvikt på grunn av klima
23. okt 23. okt Kompensasjon av kommunane sine utgifter knytt til førebuing til busetting
15. okt 15. okt Tilskot til pilotprosjekt med primærhelseteam
10. sep 10. sep Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2. gongs utlysing 2017
10. aug 10. aug Symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2017
29. mai 29. mai Tilskot til fagutvikling - Demensplan 2020
01. mai 01. mai Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering
01. mai 01. mai Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2017
01. mai 01. mai Symjeopplæring i barnehagen – tildeling 2017
06. apr 06. apr Tilskot til implementering av velferdsteknologi 2017-2020
20. mar 20. mar Tilskot til forvaltingstiltak i kulturlandskapsområde
15. mar 15. mar Tilskot til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og meistringstilbod
01. mar 01. mar Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontor og tilskot til oppfølging i bustad
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid 2017
17. feb 17. feb Tilskot til førebygging av abort og uønska svangerskap
15. feb 15. feb Klimasatsing i kommunane
01. feb 01. feb Tilskot til å styrke tilbod til menneske med samansette tenestebehov
15. jan 15. jan Tilskot til viltformål
15. jan 15. jan Tilskot til vassmiljøtiltak - Kalking
15. jan 15. jan Tilskot til truga artar
15. jan 15. jan Tilskot til truga naturtypar
15. jan 15. jan Tilskot til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning
15. jan 15. jan Tilskot til fiskeformål
15. jan 15. jan Tilskot til rovvilttiltak
Se hovedtekst Tilskotsordningar 2017
15. jan 15. jan Tilskot til verdiskaping basert på naturarven