Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.10 10.08.18 Tilskot til symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2018 Nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som er omfatta av grunnskuleopplæringa
2018.08.15 15.08.18 Symjeopplæring i barnehage 2018 Kommunar og frivillege organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring for barn i barnehage
2018.09.15 15.09.18 Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018 Kommunar
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket Personar og verksemder som arbeider med å oppnå måla i skjøtselsplanar og forvaltningsplanar for områda.
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden Personar og verksemder som arbeider med å styrke landbruket i verdsarvområdet
2018.10.15 15.10.18 Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket Registrerte foretak
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til Regionalt miljøprogram Registrert føretak
Løpende Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
Løpende Tilskot til drift med taubane og hest Skogeigarar
Se hovedtekst Tilskot til drenering Føretak som eig eller leiger jordbruksareal
Se hovedtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Eigarar av landbrukseigedom i drift
Løpende Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel Foretak som er registrert i Einingsregisteret