Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et gitt område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner som har fagkunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer


05.10.2018

Møte i tryggingsforum for Sogn og Fjordane

Fylkesmannen, Vest politidistrikt og dei to heimevernsdistrikta (HV-11 og HV-09) møttest 17. september for å diskutere felles problemstillingar.


28.06.2018

Den største militærøvinga i Noreg sidan 1980-talet

Heile 40 000 soldatar er med når Nato og Forsvaret skal øve saman i tida 25. oktober til 7. november. Trident Juncture 2018 er så stor at òg vanlege folk vil merke øvinga.


15.06.2018

Kommunar øvde på atomhending

Åtte kommunar øvde på å handtere ei atomhending i kombinasjon med ekstremvêr 5. juni. Til trass for høgt tidspress og lite støtte frå statlege atomstyresmakter, handterte dei hendinga på ein god måte.


14.02.2018

Fylkesberedskapsrådet øver på samhandling

Fylkesberedskapsrådet gjennomførte i dag ei skrivebordsøving med totalforsvaret som hovudtema.


13.02.2018

Cecilie Daae med innlegg for fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet er tysdag og onsdag samla i Sogndal for å drøfte felles samfunnstryggleiks- og beredskapsutfordringar. Første føredragshaldar var Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.


08.12.2017

«Strålande vêr» gav nyttige erfaringar

Dei åtte kommunane som deltok i øvinga «strålande vêr» vart utfordra på å handtere ei atomhending i kombinasjon med ekstremvêr. Sjølv om kommunane gjorde ein god jobb, meiner både dei sjølve og vi at det vil vere veldig nyttig å gjennomføre fleire slike øvingar.


27.11.2017

Lokal atomberedskap vert øvd

Tysdag 5. desember skal kommunane som har delteke i nødnettprosjektet øvast i regi av Fylkesmannen. Beredskap mot atomhendingar og bruk av Nødnett vert dei to viktigaste øvingsmomenta.


28.09.2017

Klargjering av ansvar knytt til evakuering

Vi har saman med politiet og Stryn kommune laga eit notat som tydeleggjer avnsvarsdelinga mellom politiet og kommunen ved evakuering. 


25.07.2017

Fylkesmannen på synfaring i flaumråka område

Den kraftige nedbøren måndag har ført til store skadar på infrastruktur og bustadar fleire stader i Nordfjord. 


24.07.2017

Telefonmøte med delar av fylkesberedskapsrådet

Det kraftige regnet det siste døgnet har ført til flaum i bekkar og elver, skred og lokale oversvømmingar fleire stader i Nordfjord. Særleg Stryn kommune har vorte hardt råka av uvèret. 


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Dokumenter

Aktuelt

Kriseinfo.no er din inngang til myndighetenes kriseinformasjon.