Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer


04.05.2018

Analyseseminar om risiko knytt til cruiseskip

Beredskapsaktørar frå Sogn og Fjordane og Hordaland diskuterte i går risiko og krisehandtering knytt til cruiseskip.


19.01.2018

Regionalt samarbeid styrker arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap

Fylkesmannen samarbeider tett med regionale aktørar som har ei viktig rolle innanfor samfunnstryggleik og beredskap. Denne veka hadde vi eit fellesmøte med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) region vest.


07.09.2017

Korleis redusere den avdekte risikoen?

Som ein del av revisjonen av risiko- og sårbarheitsanalysen for Sogn og Fjordane (Fylkes-ROS) har vi utarbeidd ein handlingsplan. 


15.05.2017

Fylkes-ROS 2017

Vi har no fullført revisjonen av risiko- og sårbarheitsanalysen for Sogn og Fjordane (fylkes-ROS). Arbeidet har vist at fylket har utfordringar. Eit samla fagmiljø meiner likevel at det alt i alt er tryggare enn nokon gong å bu og opphalde seg fylket. 


26.04.2017

Tunnelbrann – ei særleg beredskapsutfordring

Under revisjonen av risiko- og sårbarheitsanalysen for fylket (Fylkes-ROS) identifiserte vi tunnelbrann som ei uønskt hending det er nødvendig å gi særleg merksemd. Vi har difor utvikla eit risikoscenario om brann i vegtunnel.


07.04.2017

Nye rettleiarar om samfunnstryggleik i arealplanlegginga

Kommunen har ei viktig rolle i å samordne samfunnstryggleik og beredskap på lokalt nivå. Rolla inneber òg eit ansvar for å ta omsyn til risiko og sårbarheit i alle plan- og byggesaker. DSB har publisert to nye rettleiarar om korleis samfunnstryggleik kan takast vare på i arealplanlegginga.


13.03.2017

Klimatilpassing mellom fjord og fjell

Anne Karin Hamre opna i dag kurset "Klimatilpassing mellom fjord og fjell", som har som mål å styrke integrasjon av arbeidet med klimatilpassing i planlegging, leiing og politikk.  


02.03.2017

Rettleiar for planlegging av kommunal atomberedskap

Statens strålevern har kome med eit nytt plangrunnlag for kommunal atomberedskap, som gir ei rettleiing for arbeidet til kommunane på dette området.


16.02.2017

Fast - anlegg og kart

Det må takast omsyn til verksemder med farlege stoff i arealplanlegging, byggesakshandsaming og beredskapsplanlegging. Registeret FAST - anlegg og kart gir eit oversyn over anlegg med brannfarlege, reaksjonsfarlege og trykksette stoff. Registeret kan gi nyttig kunnskap til brannvesena, kommunane og fylkeskommunen m.v.


25.10.2016

Digitalt grunnkurs i kommunal beredskapsplikt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap held eit gratis grunnkurs om kommunal beredskapsplikt i perioden oktober til desember 2016.


Flere nyheter