Beredskap

For å kunne håndtere kriser må vi samfunnet ha planer for krisehåndtering, og vi må gjennomføre øvelser i tråd med disse planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Fylkesmannen skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Fylkesmannen er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Vis mer


18.10.2018

Justiskomiteen fekk innføring i beredskap

Fylkesmannen var i går vertskap for ein interessert justiskomite frå Stortinget, som fekk ei innføring i krisehandtering frå eit breitt spekter av aktørar. I tillegg viste vi fram nye metodar som vi arbeider med å ta i bruk. Justiskomiteen gav uttrykk for at dei hadde lært mykje.


27.06.2018

Beredskap mot atomhendingar

– Tanken om at vi kan verte råka av ei atomhending kan verke fjern for mange oss, skriv beredskapsrådgjevar Stig Morten Tengesdal på Fylkesmannsbloggen. Les innlegget hans om korleis Fylkesmannen, som regionalt ledd, jobbar for å samordne og styrke atomberedskapen.


07.06.2018

Møte om skogbrannfaren

Brannsjefane, alarmsentralen og Fylkesmannen drøfta skogbrannberedskap med Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. 


29.05.2018

Raud skogbrannfare

Som følgje av tørt og varmt vêr i vår, melder Meteorologisk institutt om svært stor skogbrannfare i store deler av Sør-Noreg. Det er viktig at folk respekterer forbodet mot å tenne opp eld.


05.01.2018

Satellittelefonen trengs når alt anna sviktar

Frå tid til annan opplever vi bortfall av tele- og internettenester. I slike tilfelle er det viktig at dei som har ansvaret for å handtere kriser har andre høve til å kommunisere med kvarandre.


04.08.2017

Varslingsrutinar for flaum og jordskred

NVE har oppmoda oss om å minne om rutinane for varsling av flaum og skred. I sommar har det vore, og er, ustabile luftmassar over store delar av landet. Slike situasjonar fører ofte til kraftige lokale byer, med fare for flaum og jordskred, som i Utvik og Breim 24. juli.


18.05.2017

Nytt EU-nettverk skal gje meir innovasjon i fylket

EU-nettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar inn i verdas største forskingsprogram, Horisont 2020. Første prosjektverkstad vert arrangert i Sogndal 31. mai, med hovudtema IT og beredskap.


30.03.2017

Beredskap knytt til faren for fjellskred frå Joasetbergi i Aurland

NVE gjorde i september i fjor ferdig ein rapport om fare- og risikoklassifisering av ustabile fjellparti. Klassifiseringa gav grunnlag for å definere Joasetbergi i Aurland som høgrisikoobjekt.


30.03.2017

Nye rutinar for varsling av naturfare

Kommunane må seinast 20. april teikne abonnement for å verte varsla om fare for flaum, jordskred og snøskred på gult nivå.


11.01.2017

Varsel om ekstremt høg vasstand og høge bølger

Meteorologisk institutt varslar at det torsdag føremiddag er venta ekstremt høg vass-stand (65-80 cm høgare enn det som er oppgitt i tidevasstabellen). 


Flere nyheter