Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


12.07.2018

Avgjerd i to motsegner i Selje

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent at Selje kommune avset areal for eit nytt hytteområde på Sandvikneset ved Barmsund. Departementet godkjenner også eit større, nytt næringsområde på Årsheim. Kommuneplanen for Selje 2017-2029 er dermed endeleg godkjent.


13.06.2018

Har du spørsmål om KU?

På heimesida til Miljødirektoratet er det no laga ei side med spørsmål og svar om konsekvensutgreiingar. 


06.06.2018

Omstridd fotballhall i Florø

Fylkesmannen meiner at ein storhall ved Litjevatnet i Florø vil gi store negative konsekvensar for det bynære friluftslivet og landskapet.


05.06.2018

Rår ifrå ulovlege tiltak på hyttetomt i Fjaler

Fylkesmannen vurderer det slik at dei ulovlege tiltaka på ei hyttetomt i strandsona ved Folkestad gjev negative verknader for naturmiljø, friluftsliv og landskap, og at vilkåra for å gje dispensasjon ikkje er oppfylte.


11.04.2018

Reglar for oppstartsfasen i reguleringsplanarbeid

Ved nyttår vart forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven sett i kraft. Målet er rask, effektiv og føreseieleg sakshandsaming med god kvalitet.


06.11.2017

Nasjonal klimakonferanse

Vi minner om årets nasjonale klimakonferanse i Sogndal, med hovudtema: Den nye klimapolitikken. På konferansen får du høyre mellom andre statssekretær Atle Hamar frå Klima- og miljødepartementet og professor Thomas Hylland Eriksen frå Universitetet i Oslo.  

Konferanseprogram og påmeldingsskjema finn du på konferansenettstaden
www.klimaomstilling.no. Endeleg påmeldingsfrist er onsdag 4. april.


26.09.2017

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Vievegen

Førde bystyre godkjente den 16. februar plan for ny gang- og sykkelveg langs fv. 484 Vievegen. Tiltaket er prioritert i Førdepakken og vil bli del av ein ny sykkelhovudveg sentralt i Førde. Helse Førde HF klaga på avgjerda, men Fylkesmannen har ikkje teke klagen til følgje.


29.08.2017

Fylkesmannen har stadfesta plan for Håbakken Næringspark

Lærdal kommune godkjente den 9. februar del II av områdereguleringa for Håbakken Næringspark. Fylkesmannen har stadfesta kommunen sitt vedtak. Områdeplanen opnar ikkje for konkrete industritiltak, som eventuelt må utgreiast vidare gjennom eigne detaljplanar.


02.08.2017

Innbyding til nasjonal klimakonferanse i Sogndal

Framtidas klima er venta å bli varmare, våtare og villare - og meir nedbør og ekstremvêr kan gi både store og langvarige konsekvensar for både miljø og samfunn. Korleis handterer vi dette? 


10.07.2017

Fylkeskommunen fekk medhald i motsegn i Flora

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har slege fast at ein planlagt campingplass på Årebrot i kommuneplanen kjem for nær ei gravrøys som er eit automatisk freda kulturminne. Motsegna frå fylkeskommunen er dermed teken til følgje, og kommunen må gjere om planen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel