Naturreservat

Område som er urørt eller tilnærma urørt eller representerer ein spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapeleg eller pedagogisk verdi eller er særeige. Strengaste verneform. Det er 125 naturreservat i Sogn og Fjordane.

Plante- og dyrelivsfreding

Område som har verdi som funksjonsområde eller levestad for plantar og/eller dyr, men som ikkje er urørte nok til å fylle krava til naturreservat. Mild verneform. Det er fem biotopvernområde i Sogn og Fjordane (fuglefredingsområde).

Barskog - Edellauvskog - Fuglefredingsområde

Kvartærgeologi -  Myr - Sjøfugl - Våtmark - Naturminne

Andre naturreservat - Statskogvern og frivillig skogvern