Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Vis mer


10.03.2017

Frivillig skogvern – oppstart av verneprosess

Fylkesmannen varslar i desse dagar oppstart av verneprosess for fire område i Sogn og Fjordane.


17.08.2016

Naturreservat utvida med 45 dekar

Edellauvskogreservatet Ytamo i Luster har fått ny grense og forskrift.


07.07.2016

Anbodskonkurranse - Kartlegging av gran i naturreservat

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ynskjer å kartlegge førekomstane av gran i åtte naturreservat i fylket. Vi lyser derfor ut ein anbodskonkurranse der vi ber aktuelle leverandørar gje pris på dette oppdraget.


21.06.2016

Utveksling av erfaringar i verneområda

Nyleg var sju nasjonalpark- og verneområdeforvaltarar frå Sogn og Fjordane, Hordaland og Oppland på samling i Nærøyfjorden landskapsvernområde. Her utveksla dei erfaring og kunnskap om dei store verneområda.


17.06.2016

Skjøtselplan for Mørkridsdalen landskapsvernområde

Den 21. og 22. juni startar arbeidet med skjøtselsplan for Mørkridsdalen landskapsvernområde. Breheimen nasjonalparkstyre har invitert grunneigarar og brukarar til orienteringsmøte.


04.05.2016

Hugs ferdselsforbodet i sjøfuglreservata

Sjøfuglane har begynt årets hekkesesong. I denne sårbare perioden er det viktig at fuglane ikkje blir forstyrra, og derfor er det no ferdselsforbod i sjøfuglreservata.


25.02.2016

Breheimen nasjonalparkstyre tilrår endringar

Forvaltningsplanen for verneområda i Breheimen var på brei høyring i perioden 1. juli - 5. oktober 2015, og det kom inn til saman 40 uttalar. 


11.12.2015

Oppretting av to naturreservat

Regjeringa gjorde i statsråd 11.12.2015 vedtak om å opprette 66 skogvernområde i Noreg. To av dei ligg i Sogn og Fjordane.


22.07.2015

Berre fire kommunar med lokal forvaltning

I Sogn og Fjordane er det berre kommunane Luster, Vik, Naustdal og Gloppen som har teke i mot tilbodet om å overta forvaltningsansvaret for verneområde.


16.07.2015

10 år med verdsarvstatus

Vestnorsk fjordlandskap Nærøyfjorden og Geirangerfjorden har hatt verdsarvstatus i 10 år.


Flere nyheter