Vann

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. I 2015 skal det vedtas regionale vannforvaltningsplaner med konkrete tiltak. Dette er en del av innføringen av EUs rammedirektiv for vann.

Fylkesmannens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Fylkesmannen er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer


19.09.2018

Korleis enda vasskraftsakene?

Vassdragsnaturen i fylket har vore under sterkt press dei siste åra. Ordninga med grøne sertifikat for nye kraftverk har bidrege til mange søknader om utbygging. Det er no fatta vedtak i 107 utbyggingar som Fylkesmannen hadde til vurdering i perioden 2013-2017.


31.01.2018

Mange søknadar om inngrep i vassdrag

Fylkesmannen handsama 40 søknader om inngrep i vassdrag i 2017. Dette er om lag som i 2016, men eit høgt nivå samanlikna med tidlegare år.


26.01.2018

Ny trend for vasskraftutbygginga

Færre nye småkraftprosjekt førte til nedgang i talet på vasskraftsøknader i 2017. Det var derimot fleire planendringar, og to søknader om fornya konsesjonar for eldre utbyggingar.


10.01.2018

Minstevassføring viktig i ny konsesjon i Fortun

Fylkesmannen meiner at slepp av minstevassføring på prioriterte elvestrekningar vil vere eit nødvendig vilkår i ein ny konsesjon for Fortun-Grandfasta-reguleringane.


08.01.2018

Positiv til justert plan for Øyane kraftverk

Fylkesmannen har vurdert ein ny og justert søknad for Øyane kraftverk i Luster kommune. Vi meiner det under gitte føresetnader kan gjevast konsesjon.


26.10.2017

Markering ved Lærdalselvi 30. oktober

Måndag 30. oktober kan Lærdalselvi verte friskmeldt etter at laksen har vore infisert av parasitten Gyrodactylus salaris.


16.10.2017

Fornya konsesjon for kraftverk i Svelgen

Fylkesmannen meiner det vil vere viktig å oppretthalde ein høg kraftproduksjon i Svelgen I og II kraftverk, men ber om at det vert teke inn krav om minstevassføring på to viktige elvestrekningar.


12.10.2017

Kritisk til Melkevoll kraftverk i Oldedalen

På grunn av store synlege inngrep, og periodevis sterkt redusert vassføring i eit verna vassdrag, rår Fylkesmannen sterkt frå at det vert gjeve konsesjon til Melkevoll kraftverk i Storelva i Oldedalen.


04.05.2017

Små merknader til minikraftverk

Fylkesmannen har vurdert at Osen kraftverk i Høyanger kan realiserast med akseptable konsekvensar for naturmiljøet.  


10.04.2017

Betre flaumsikring og miljøtilstand

Eit nytt forskingsprosjekt skal gje betre flaumsikring og betre miljøtilstand i vassdrag.


Flere nyheter