Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Fylkesmannen bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Fylkesmennene har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Fylkesmennene deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


28.05.2018

Kartlegging av kalkskog

Miljødirektoratet skal i år gjennomføre naturfagleg kartlegging av kalkskog i seks fylke, mellom desse Sogn og Fjordane.


22.05.2018

Sårbare humler – på jobb for naturen og oss

Det blir færre pollinerande insekt, og i Noreg er fem humleartar på raudlista. Små tiltak kan gi stor effekt for å bevare artane, og du kan bidra.


21.03.2018

Oppstart av sak med framlegg om avvikling av Prestøy naturreservat i Askvoll

Sjøfuglreservatet på Prestøyna ved Askvoll har vore utan hekkande sjøfugl i over 20 år. I samband med at arbeidet med Atløysambandet har starta opp, føreslår Fylkesmannen at verneområdet blir avvikla.


11.01.2018

Tilskot til fjerning av framande artar

Fleire framande artar er i ferd med å spreie seg og bli problem både i hagar, friområde og natur i Sogn og Fjordane. Det er mogleg å søke om midlar til tiltak mot framande artar i 2018, og søknadsfristen er 15. januar.


09.08.2017

Klima- og miljøministeren på Værlandet

Fylkesmannen deltok med orienteringar under klima- og miljøminister Vidar Helgesen sitt besøk på Værlandet 8. august.


21.06.2017

Ein biolog kan dukke opp nær deg

I løpet av sommaren kan ein i delar av fylket støte på biologar både i inn- og utmark, i ferd med å kartlegge det biologiske mangfaldet. I Leikanger og på Hafslo skal dei kartlegge i relativt tettbudde strøk.


17.03.2017

Jordmassar frå problem til ressurs

Region Nordhordland har laga ein rettleiar der det er samla råd om korleis kommunane ved god sakshandsaming kan legge til rette for at jord vert brukt som ein ressurs for landbruk og samfunn. 


09.03.2017

Kven vil levere tilbod på oppfølging av skjøtselskrevjande naturtypar?

Fylkesmannen vil 15. mars 2017 sende ut konkurransegrunnlag til nokre aktuelle tilbydarar, og håpar det er fleire som vil vere med.


07.02.2017

Livreddande innsats i kraftnettet

Hubroen har blitt ein svært sjeldan fugl i Sogn og Fjordane, og lever eit risikoprega liv. Nettselskapa i fylket har no bidrege til å gjere tilværet tryggare for over halvparten av den kjente hekkebestanden.


03.02.2017

På pudderjakt? Vis omsyn til villreinen

Den spesielle vinteren, med vekslande mildver og frost, har skapt eit hardt isdekke over rabbane i Hurrungane. Villreinen har såleis vanskar med å finne nok mat. Vi oppmodar difor skigåarar om å ta omsyn til villreinen.


Flere nyheter