Motorferdsel

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler, se omtale på Miljøkommune.no (se lenken til høyre på siden). 

Vis mer


02.06.2016

Kjenner du reglane for bruk av vasskuter?

Bruk av vasskuter er berre lovleg utanfor definerte forbodssoner. Du må halde deg minst 400 meter frå land i sjø og 500 meter frå land i ferskvatn. 


12.08.2014

Er det lov å bruke el-sykkel og Segway i naturen?

Det kan vere lov om du er på privat veg i utmark, om eigar av vegen tillèt det. Elles er hovudregelen at det ikkje er lov å bruke motoriserte køyretøy i naturen.


13.03.2014

Motorferdsel i utmark - kjenner du reglane?

Miljødirektoratet har gjeve ut ein brosjyre som omhandlar reglane for motorferdsel i utmark. Brosjyren er ein revisjon av tidligare brosjyre som er utgjeven av Direktoratet for naturforvaltning.


22.07.2013

Bruk av båt på ferskvatn

Kanskje du skal ta med båten til nye vatn og elvestrekningar i sommar? Her får du ei lita orientering om rettar og plikter du har.


19.06.2013

Omgjering av løyve til helikopterlanding

Fylkesmannen har omgjort løyvet Jølster skisenter fekk frå kommunen til å lande med helikopter på Kvamsfjellet 9. mars. Avgjerda kan få innverknad på liknande saker framover.


28.11.2012

Framleis forbod mot bruk av vasscooter

Miljøverndepartementet opprettheld forbodet mot bruk av vasscooter. Ny forskrift vart vedteken av Kongen i statsråd fredag 22. juni, og vil tre i kraft 1. juli.


28.11.2012

Fylkesmannen gjer om løyve til ferdsel med gravemasking i utmark

Fylkesmannen har omgjort eit vedtak frå Leikanger kommune om å tillate køyring i utmark over ei strekning på 600 meter frå ein traktorveg til stølsområdet på Hangsete.