Klima

Global oppvarming krever klimatilpasninger. For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnitttemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Klimautfordringene kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser og for å begrense framtidige skader. Gode transportløsninger, robuste veier og jernbaner, sikker energiforsyning og boliger og andre bygninger som ikke ligger utsatt til for jordskred eller andre naturkatastrofer utgjør en viktig del av planleggingsarbeidet. Fylkesmannen skal også bidra til at samfunnet er forberedt på å takle flom, skred, strømbrudd og andre alvorlige hendelser.

Lokal planlegging for klimaendringer

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene. Det er kommunene som har hovedansvaret for å bygge gode samfunn for sine innbyggere, og klimaperspektivet er en viktig del av denne planleggingen.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunene tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene når de fatter vedtak. Fylkesmannen er sektormyndighet, blant annet for miljø og landbruk, og har myndighet til å føre tilsyn med kommunene, overprøve enkeltvedtak som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringer, og fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid.
  • Fylkesmannen veileder kommunene i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjøre hvilke krav og forventninger staten har til kommunene, og samtidig formidle kommunenes synspunkter til sentrale myndigheter.

Vis mer


05.09.2018

Invitasjon til klimasamling for kommunane i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Samlinga er 5. og 6. desember i Haugesund. Formålet med samlinga er å hjelpe kommunane i arbeidet med å redusere klimagassutslepp.


16.08.2018

Kommunar får tildelt midlar til klimasparande tiltak

Eid kommune, Jølster kommune og Fylkeskommunen har i 2018 motteke statlege Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet. Midlane skal nyttast til tiltak som bidreg til reduksjon i klimagassutslepp og omstilling til lågutsleppsamfunnet.


04.05.2018

Klimasatsmidlar til Gloppen kommune

Klimasats er ei ordning i regi av Miljødirektoratet der kommunar og fylkeskommunar kan søke om midlar til tiltak som reduserer utslepp av klimagassar og bidreg til omstilling til lågutsleppsamfunnet.


19.03.2018

Nasjonal konferanse: Den nye klimapolitikken

Korleis kan nasjonale føringar og lokal klimapolitikk bidra til heilskapleg klimaomstilling? Meld deg på årets nasjonale klimakonferanse i Sogndal 24. - 26. april, og ta del i klimaomstillinga av samfunnet.


06.02.2018

Innbyding til nasjonal klimakonferanse

Korleis kan nasjonale føringar og lokal klimapolitikk bidra til heilskapleg klimaomstilling av samfunnet? Meld deg på #klimaomstilling2018 i Sogndal 24. - 26. april.


12.01.2018

Søknadsfrist 15. februar for Klimasats

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje om Klimasats-støtte. Opptil 100 millionar kroner skal delast ut i 2018.


01.11.2017

Kommunar kan søkje støtte til klimatiltak

Opptil 100 millionar kroner skal delast ut i 2018 og din kommune kan søkje. Søknadsfristen er 15. februar.


30.08.2017

Fylkesmannen opna nasjonal klimakonferanse

Fylkesmann Anne Karin Hamre opna i dag ein nasjonal klimakonferanse i Sogndal, der om lag 150 deltakarar møtest for fagleg påfyll, nettverksbygging og diskusjonar. Opningsinnlegget kan du lese i denne artikkelen. 


29.08.2017

Velkomen til nasjonal klimakonferanse

Denne veka samlar vi om lag 140 deltakarar til ein nasjonal klimakonferanse i Sogn. Konferansen vert strøyma direkte på nett-TV, og du kan kommentere og stille spørsmål via Twitter #klimaomstilling2017. 


02.08.2017

Innbyding til nasjonal klimakonferanse i Sogndal

Framtidas klima er venta å bli varmare, våtare og villare - og meir nedbør og ekstremvêr kan gi både store og langvarige konsekvensar for både miljø og samfunn. Korleis handterer vi dette? 


Flere nyheter