Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, for eksempel å gå turer, plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å legge til rette for friluftsliv er et viktig tiltak for bedre folkehelse.

Fylkesmannen skal ivareta nasjonale friluftsinteresser knyttet til strandsonen, vassdrag og fjellområder. Fylkesmannen er regional representant for staten som grunneier i de sikrede friluftsområdene.

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene skal ta hensyn til allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv når de behandler saker om arealdisponering. Fylkeskommunen kan gi tilskudd til tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, og til å sikre og opparbeide friluftsområder.

Jakt og fiske

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i loven eller ved egne vedtak. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for ulike arter, men kommunene kan forlenge eller forkorte jakttiden for enkelte arter. I verneområder kan det gjelde spesielle regler for jakt eller være jaktforbud. Kommunene er myndighet for det meste av forvaltningen av høstbart vilt. Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunen på alle høstbare arter unntatt villrein. Fylkesmannen er klagemyndighet.

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk. Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har dessuten ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


02.07.2015

Bruk av båt på ferskvatn

Kanskje du skal ta med båten til nye vatn og elvestrekningar i sommar? Her får du ei lita orientering om rettar og plikter du har.


13.03.2014

Motorferdsel i utmark - kjenner du reglane?

Miljødirektoratet har gjeve ut ein brosjyre som omhandlar reglane for motorferdsel i utmark. Brosjyren er ein revisjon av tidligare brosjyre som er utgjeven av Direktoratet for naturforvaltning.


30.04.2013

Sjumilssteget – Fylkesmannen sitt embetsprosjekt i perioden 2012-2014

29. mai 2012 gjekk startskotet for Fylkesmannen sitt embetsprosjekt «Sjumilssteget», som skal bidra til at kommunane i fylket vert meir medvitne på barn og unge sine oppvekstvilkår.


11.12.2012

Tilskotsordningar miljøvern 2013

Miljøverndepartementet har publisert informasjon om tilskotsordningar for 2013. 


28.11.2012

Strandsona - gratis advokathjelp

Dersom kommunen har behov for hjelp til juridiske spørsmål som gjeld strandsona, kan Direktoratet for naturforvaltning tilby gratis hjelp til dette.