Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


24.06.2018

Storsatsing for laksen i Osenvassdraget

Arbeidet med å styrke laksebestanden i Osenvassdraget er godt i gang. Målet er å utbedre tilhøva for laksen, som vil gjere stamma meir robust og i sin tur betre sportsfiske.


20.04.2018

Sjøaurefiske i sjøen

Om våren er det fint å fiske etter sjøaure i sjøen. Vil du prøve fiskestonga, må du kjenne til fiskereglane.


12.04.2018

Nye fiskereglar

Med bakgrunn i den dårlege tilstanden for sjøaure i Sogn og Fjordane har Fylkesmannen vedteke nye reglar for fiske i og utanfor vassdrag med laks og/eller sjøaure i Sogn og Fjordane.


18.01.2018

Låge fangstar

Fangsten av sjøaure i elvane i Sogn og Fjordane i 2017 var historisk låge, medan elvefangsten av laks var på tidlegare nivå.


21.12.2017

Høyring av ny fiskeforskrift

Fylkesmannen har føreslege nye reglar for fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk.


07.11.2017

Presentasjonar

Sjå presentasjonar frå seminaret ved friskemeldingsarrangementet for Lærdalselvi.


31.10.2017

Lærdalselvi er friskmeld!

Mattilsynet friskmelder Lærdalselvi etter at dei siste prøvene viser at lakseyngelen i elva er fri for parasitten Gyrodactylus salaris.


03.03.2017

Husk nedsenkingspåbodet!

Skal du fiske med garn i sjøen må du huske nedsenkingspåbodet i perioden 1. mars til 30. september.


06.01.2017

Framleis nedgang i fangst av sjøaure

Fangsten av sjøaure i elvane i Sogn og Fjordane i 2016 var dei lågaste sidan rapporteringa av sjøaure starta i 1969. Laksefangsten i elvane er på nivå med dei siste åra.


25.04.2016

Gjenutsetting av laks

I mange elvar har det vorte vanleg at laks som vert fiska vert sett tilbake i elva. Ein brosjyre basert på ny forsking viser kva som påverkar overleving og åtferd hos laks etter gjenutsetting.


Flere nyheter