Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


28.08.2018

Endra løyve til Vartdal Gjenvinning AS i Florø

Fylkesmannen har gitt Vartdal GjenvinningAS løyve til mottak og miljøsanering av fritidsbåtar, mottak av blybatteri og større mengder metallskrap enn i dag.


24.08.2018

Mange anlegg for farleg avfall bryter miljøreglane

Ein landsomfattande tilsynsaksjon av anlegg som mottek og mellomlagrar farleg avfall avdekka at ni av ti ikkje følgjer miljøregelverket. Det er avdekka mange brot på handteringa og lagringa av farleg avfall, men det er forbetringar frå tidlegare aksjonar.


04.07.2018

Endra løyve for SAR AS sine anlegg i Florø

Fylkesmannen har gjort nokre mindre endringar i løyva for SAR AS, avd. Florø sine avfallsanlegg på Botnastranda og på Fjordbase


28.06.2018

Endra løyve til avfallshandtering i Hesjedalen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt Sunnfjord Miljøverk iks endra løyve til handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass i Førde kommune.


16.05.2018

Korleis kan verksemder hindre plastforsøpling?

Miljødirektoratet har laga eit faktaark om kva verksemder kan gjere for å redusere marin forsøpling og mikroplast. På Fylkesmannens tilsyn med forureining er plastforsøpling no fast tema.


03.05.2018

Kvifor skal avfall leverast og ikkje brennast heime?

Brenning av ulike typar avfall kan føre til danning av giftige gassar, som kan gje helseskade og vere ureinande i miljøet.


09.04.2018

Desse får midlar til å rydde opp i marin forsøpling

Miljødirektoratet har fordelt 80 millionar til tiltak mot marin forsøpling.


13.02.2018

Farleg avfall-anlegg vert kontrollert

Fylkesmannen kontrollerar anlegg som har mottak og mellomlagring av farleg avfall no i vinter. Kontrollane er ein del av ein landsomfattande aksjon koordinert av Miljødirektoratet.


12.01.2018

Løyve til avfallshandtering etter ureiningslova

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt Fjellkårstad Rammeverkstad løyve til handtering av avfall etter ureiningslova. 


03.01.2018

Vrakpant på andre køyrety

I 2018 får du vrakpant for motorsyklar, mopedar, lastebilar, bubilar og campingvogner. Biloppsamlarar får driftstøtte for å motta desse køyretya.


Flere nyheter