Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


18.10.2018

No kan du søke om rovvilterstatning

Det elektroniske søknadssenteret for rovvilterstatning er opna og søknader skal sendast inn her innan 1. november.


12.10.2018

Tilsyn med næringsmiddelverksemder

Fylkesmannen skal i haust føre tilsyn med slakteri og verksemder som foredlar fisk. Vi skal kontrollere om bransjen tar ansvar for å hindre forureining.


02.10.2018

Utviding av Flostranda naturreservat

Fylkesmannen har sendt eit framlegg om utviding av Flostranda naturreservat etter prosedyren for frivillig skogvern på høyring.


02.10.2018

Korleis står det til med klimaarbeidet i din kommune?

Vi vil minne om klimasamlinga 5. og 6. desember i Haugesund. Målet er å gjere kommunane betre til å redusere klimagassutslepp. Påmeldingsfristen er 10. oktober.


21.09.2018

BKK Nett AS - søknad om løyve til mudring, sprenging og utfylling i sjø ved Iledalsvågen

BKK Nett AS søkjer om løyve etter ureiningsregelverket til mudring, sprenging og utfylling i sjø i Iledalsvågen


19.09.2018

Korleis enda vasskraftsakene?

Vassdragsnaturen i fylket har vore under sterkt press dei siste åra. Ordninga med grøne sertifikat for nye kraftverk har bidrege til mange søknader om utbygging. Det er no fatta vedtak i 107 utbyggingar som Fylkesmannen hadde til vurdering i perioden 2013-2017.


06.09.2018

Retura Nomil AS har fått endra løyve

Endringa gjeld mottak av meir avfall ved anlegget på Eidsmona i Gloppen kommune. 


06.09.2018

Lisensjakt på jerv og ulv

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1, i tillegg til tre ulvar.


05.09.2018

Invitasjon til klimasamling for kommunane i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Samlinga er 5. og 6. desember i Haugesund. Formålet med samlinga er å hjelpe kommunane i arbeidet med å redusere klimagassutslepp.


04.09.2018

Tilskot til oppryddingstiltak i ureina grunn og sjøbotn for 2019

Miljødirektoratet forvaltar midlar til oppryddingstiltak i ureina grunn og sjøbotn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel