Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


20.08.2018

Tingastad naturreservat – tilråding

Fylkesmannen har sendt si tilråding om å opprette Tingastad naturreservat i Sogndal kommune.


16.08.2018

Løyve til akvakulturproduksjon ved Endal Vest

K. Strømmen Lakseoppdrett AS har fått utsleppsløyve for etablering av eit matfiskanlegg med laksefisk på ein ny lokalitet i Bremanger kommune.


16.08.2018

Kommunar får tildelt midlar til klimasparande tiltak

Eid kommune, Jølster kommune og Fylkeskommunen har i 2018 motteke statlege Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet. Midlane skal nyttast til tiltak som bidreg til reduksjon i klimagassutslepp og omstilling til lågutsleppsamfunnet.


14.08.2018

Landsdekkande risikoaksjon

Det har vore gjennomført felles tilsynsaksjon om industri- og avfallsbedrifter veit kva farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og korleis dei kan hindre at uønska hendingar skjer.


03.08.2018

Avslag på vidare fellingsløyve for ulv

Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om forlenga skadefellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden.


27.07.2018

Forlenging av fellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden

Fylkesmannen har forlenga fellingsløyvet på ein ulv i området mellom Dalsfjorden og Sognefjorden. Forlenginga vert gjort med bakgrunn i melding om observasjon av ulv i området. 


20.07.2018

Fellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden

Fylkesmannen har gjeve Guddal beitelag, Flekke beitelag, Fjorden og Dale beitelag og Gaular beitelag løyve til felling av ein skadegjerande ulv. Det er knytt fleire vilkår til fellingsløyvet.


10.07.2018

Løyve til integrert oppdrett ved Kvernhusvika

Sulefisk AS har fått nytt utsleppsløyve for integrert akvakulturproduksjon av matfisk og tare ved Kvernhusvika i Solund kommune.


09.07.2018

Fellingsløyve på ulv i Naustdal

Fylkesmannen har gjeve Nordsida og Svoen sankelag løyve til felling av ein skadegjerande ulv i Naustdal kommune. Det er knytt fleire vilkår til fellingsløyvet.


05.07.2018

Løyve etter ureiningslova for Jølstra kraftverk

Fylkesmannen har gitt Sunnfjord Energi AS mellombels løyve etter ureiningslova til utslepp av drifts- og drensvatn i samband med bygging av Jølstra kraftverk i Førde og Jølster kommunar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel