Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


21.08.2018

Elektronisk søknad om tilskot for avløysing ved sjukdom og fødsel m.m.

Frå og med 15. august 2018 er det mogleg å søkja om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. elektronisk.


06.06.2018

Endra reglar for tilskot til slått av bratt areal

Faglaga i landbruket og fylkesmannen er samde om å utvida ordninga med tilskot til slått av bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er no tatt vekk, men det er krav om at arealet skal haustast og at graset skal nyttast som fôr.


02.03.2018

Søk om produksjonstilskot innan 15. mars

Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, teljedatoen er 1. mars. Fristen er absolutt, det er ikkje mogleg å levere søknad etter fristen. Har du levert søknaden innan fristen, kan du gå inn og endre opplysningar i søknaden innan 29. mars.


28.09.2017

Mister tilskot dersom avlinga av frukt og bær er svært låg

Føretak kan miste areal- og kulturlandskapstilskotet når dei haustar altfor små avlingar i kg per dekar.


03.05.2017

Søk om produksjontilskot innan 15. mai

I år vert det innført nytt system for søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid, og det er nye teljedatoar og nye søknadsfristar. Føretak som har husdyrproduksjon kan søke om tilskot i mai.


05.01.2017

Nytt system for produksjonstilskot

I 2017 vert det innført eit nytt system for søknad og handsaming av produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Derfor vert det i overgangsåret 2017 tre teljedatoar og tre søknadsfristar.


30.12.2016

Tilskot til tiltak i beiteområde 2017

Beitelaga kan søkje om investeringsmidlar til fellestiltak i utmark som skal betre beitebruken. Søknadsfristen er 1. februar 2017. Les meir


16.08.2016

Søk produksjonstilskot innan 20. august

I år er søknadsfristen på ein laurdag, men 20. august er framleis siste frist for å unngå trekk i tilskotet.


13.01.2016

Tid for å søkje om produksjonstilskot

Fristen for å søkje om produksjonstilskot er onsdag 20. januar. Ver tidleg ute og hugs å få med alle opplysningar og rette tal på søknaden. Etterregistrering av opplysningar blir rekna som ny søknad og det vert trekt 1 000 kr per dag etter søknadsfristen.


09.12.2015

Endra krav til retting i søknad om produksjonstilskot

Dersom du har gløymt opplysningar og vil rette søknaden etter søknadsfristen, vil utbetalt tilskot bli redusert. Det løner seg difor å starte med søknaden tidleg og vere nøyaktig.


Flere nyheter