Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan.

Fylkesmannen skal medvirke til økt økologisk matproduksjon, og seks foregangsfylker har fått et særskilt ansvar for å medvirke til økologisk produksjon og omsetning av norske økologiske produkt.

De seks foregangsfylkene har følgende satsingsområder:

  • Økologisk korn - Oppland
  • Levende matjord - Buskerud
  • Økologisk melk - Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Økologiske grønnsaker og poteter - Vestfold
  • Økologisk frukt og bær - Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Økologisk mat i storhusholdninger – Oslo og Akershus og Østfold

Vis mer


29.03.2016

Inspirasjonsbønder frå Sogn og Fjordane i Landbrukets ØKOLØFT

Tysdag 15. mars gjekk startskotet for den nye fellessatsinga på økologisk landbruk. Inspirasjonsbønder og representantar frå faglag og organisasjonar var då samla på Kringler gjestegård ved Gardermoen til kick-off.


26.06.2015

Sogn og Fjordane satsar økologisk

Norge har langt frå nok økologisk frukt og bær til å stette den aukande etterspurnaden, det tek Sogn og Fjordane på alvor


05.03.2014

BU-midlar til tilretteleggingstiltak innan økologisk produksjon og forbruk

Sogn og Fjordane prioriterer produksjon og omsetnad av økologisk frukt/bær og økologisk lammekjøt i bruken av tilretteleggingsmidlar.


08.03.2013

Tilretteleggingstiltak for økologisk landbruk

Sogn og Fjordane disponerer kr 450 000 for oppfølging av Handlingsplan for økologisk landbruk. Hovudmålet er å doble produksjon og forbruk av økologiske varer i 2015 i høve til 2009. Ut frå erfaringa med oppfølging av handlingsplanen er auka produksjon av frukt/bær og lammekjøt prioritert.


12.10.2012

Sogn og Fjordane er stort på økologisk fruktdyrking og sauehald

Samanliknar vi oss med resten av landet, har fylket vårt 27 prosent av eplearealet og 12 prosent av sauene som er godkjende som økologiske.


11.09.2012

Økologisk frukt- og bærproduksjon i vekst

Nasjonalt har Sogn og Fjordane kring 25 prosent av produksjonen av økologisk frukt og bær. Men over 90 prosent av dei økologiske epla er importerte, og det er såleis grunnlag for framleis auka produksjon i fylket.