Landbrukseiendommer og boplikt

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å støtte opp under det tradisjonelle familielandbruket, men loven er også til gagn for de som vil utvikle eiendommer med nye næringer, og for de som ønsker å bo på et gårdstun.

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikt følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Fylkesmannen er klageinstans.

Vis mer


28.09.2017

Endringar i konsesjonslova, jordlova og odelslova

Med verknad frå 1. september er arealgrensene for konsesjonsplikt, lovfesta buplikt og odlingsjord endra. Også reglane om driveplikt og priskontroll ved kjøp av skog er endra.


03.10.2016

Fråsegn til forslag om endring i konsesjonslova og jordlova

Fylkesmannen rår ikkje ifrå auken i arealgrensene for buplikt og odel, eller forslaget om å oppheve priskontrollen på reine skogeigedomar. For dei andre forslaga har vi en del innvendingar.


17.06.2015

Driveplikt på jordbruksareal

Alle som eig jordbruksareal har plikt til å drive arealet sjølv eller leige jorda vekk til andre som vil drive den. Det er krav om 10 års skriftleg avtale. Dersom eigar ikkje oppfyller driveplikta, kan kommunen leige vekk jorda på vegne av eigar.


15.01.2015

Rår frå at konsesjonslova og buplikta vert oppheva

I si høyringsfråsegn konkluderer Fylkesmannen med at konsesjonslova med buplikt er av stor verdi for å oppretthalde eit busetjingsmønster om lag slik vi har i dag, og for å ta vare på dei kulturelle og økonomiske verdiane som folk og landskap på bygdene og i utkantane representerer.


17.10.2014

Støttar vedtak om buplikt

Luster kommune vedtok i møte 04.02.2014 å ikkje forlenge fristen med nye fire år for å starte oppfyllinga av buplikta ved overtaking av landbrukseigedom. Eigar klaga på vedtaket. Fylkesmannen er komne til at klaga ikkje blir teke til følgje og eigar får difor ein relativt kort frist for å flytte til eigedomen.


17.10.2014

Omgjer avgjerd om buplikt

Gaular kommune vedtok 26. september 2013 å gje konsesjon til ervervaren av ein landbrukseigedom på vilkår av at ervervaren oppfylte ei femårig buplikt. Fylkesmannen kom til at kommunen ikkje hadde heimel til å påleggje denne buplikta, og omgjorde vedtaket.


30.06.2014

Lovleg konsesjon

Formannskapet i Årdal kommune gav 29.04.2014 konsesjon for kjøp av eit gardsbruk i Ofredal. Etter krav om lovlegkontroll konkluderte Fylkesmannen med at konsesjonen, som vart gjeven til selskapet Hagane AS, er lovleg.


02.07.2013

Nye reglar for deling av landbrukseigedom

Med verknad frå 1. juli er delingsparagrafen i jordlova endra. Dei nye reglane skal auke kommunen sitt handlingsrom, og gjere det enklare å dele areal frå landbrukseigedomar dersom føremålet er tilleggsjord eller busetjing.


24.06.2013

Fylkesmannen endrar Jølster kommune sitt vedtak i bupliktsaka i Paulen

Anny Paulen treng ikkje konsesjon for å vere eigar av gnr. 13 bnr. 1 i Jølster av di bustadhusa på bruket ikkje er av ein slik standard og kvalitet at der er buplikt på eigedomen.


03.12.2012

Vedtak i klagesaker

Fylkesmannen er klageinstans på vedtak gjort av kommunane. Her finn de vedtak på nokre av sakene Fylkesmannen har behandla.


Flere nyheter