Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


03.04.2017

Foreslår Eid kommune som kandidat til nasjonale jordvernpris

I Nasjonal jordvernstrategi er eitt av tiltaka å etablere ein nasjonal jordvernpris som skal delast ut annakvart år. Fylkesmannen foreslår Eid kommune som kandidat frå Sogn og Fjordane.


20.02.2017

Nasjonal jordvernpris 2017

Fylkesmannen ber om forslag til kandidatar frå Sogn og Fjordane til nasjonal jordvernpris for 2017. Frist 15. mars 2017.


15.10.2015

Nedbygging av dyrka mark

I 2014 vart det omdisponert 187 daa dyrka jord i Sogn og Fjordane. Ser vi på tala for perioden 2005-2014, så er det i snitt omdisponert nærmare 300 daa dyrka jord kvart år, eller i alt 2985 daa i heile 10- års perioden.


09.01.2015

2015 - internasjonalt år for jordsmonn

FN har valt jordsmonn som fokusområde i 2015. Tap og øydelegging av jord er ei av dei største utfordringane vi står ovanfor globalt fordi grunnlaget for produksjon av mat, fiber og energi går ned.