Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


15.08.2018

Tørke og erstatning for avlingssvikt

Vårfrost har gitt skade i ein del bringebærfelt. Ein tørr sommar gav lågare grovfôravlingar, men det er store variasjonar mellom ulike område. Betre andre- og tredjeslått kan betre situasjonen for mange. Erstatning vert utbetalt til føretak som har ei avling under 70 prosent av eit normalår.


19.07.2018

Romeplanta årsak til dyredød på beite

Mattilsynet varslar at romeplanten kan vere årsak til at fleire storfe er funne døde på beite. Sjølv om rome er nokså giftig, er den til vanleg ikkje noko problem for beitande husdyr. Tørke har ført til beiting på myrlendte områder med mykje romeplantar som dyra tidlegare har unngått.


11.07.2018

Nedgang i jordbruksareal har stoppa

I 2017 stoppa nedgangen i jordbruksareal etter å ha gått ned i fleire år. Jordbruksarealet i Sogn og Fjordane har minka med 7 prosent sidan 2006, men dei aktive gardsbruka har auka sitt areal med 16 prosent til 151 dekar .


04.07.2018

Kraftig angrep av raud furubarveps

Avnåling av furu i Yndesdalen i Gulen.


28.06.2018

Lærdal er nytt utvalt kulturlandskap i jordbruket

Statsrådane Ola Elvestuen og Jon Georg Dale presenterte i dag ni nye område som blir med på den eksklusive lista Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Blant desse ni finn vi Lærdal, avgrensa til dalbotnen med jordbruksdrift i området mellom Hauge og Borlaug.


15.06.2018

Liten nedgang i stabil mjølkeproduksjon

Mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane er jamt over stabil, men etter vekst i produksjonen i 2016, var produksjonen tilbake att på om lag same nivå som i 2015. I 2017 produserte bøndene 103,9 mill. liter kumjølk mot 106,1 mill. liter i 2016.


11.06.2018

Avlingssvikt - dokumentasjon og erstatning

Ein kald vinter har ein del stadar gjeve vinterskader i bringebær. Tørke har ført til redusert avling på første slåtten. Gje melding til kommunen straks du er klar over skade på grunn av klima. For å kunne få erstatning for avlinga er det naudsynt å dokumentere skadane.


06.06.2018

Endra reglar for tilskot til slått av bratt areal

Faglaga i landbruket og fylkesmannen er samde om å utvida ordninga med tilskot til slått av bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er no tatt vekk, men det er krav om at arealet skal haustast og at graset skal nyttast som fôr.


03.05.2018

Elektroniske bjøller på sju prosent av sauene

Bønder i Sogn og Fjordane har kjøpt over 4700 elektroniske bjøller til sauene sine. I Årdal og Lærdal er det flest sauer med slike bjøller.


17.04.2018

Kulturlandskapspris til trio frå Leikanger

Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde–Engjasete.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel