Psykologar i kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane

Dato:
21. september 10:00 - 15:30
Sted:
RKBU VEST, Nygårdsgaten 112-114, Bergen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Hordaland, RKBU og NAPHA m.fl.
Målgruppe:
Leiarar i alle kommunar og psykologar som er tilsette i kommunar i begge fylka.

Psykologkompetanse i kommunane er lovpålagt frå 2020

Det har i fleire år vore avsett midlar i statsbudsjettet for å få kommunane til å rekruttere psykologar. Tilskotsmidlar til dekning av delar av lønsutgiftene til psykologstilling vart lyst ut på nyåret også i år. Helsedirektoratet har nyleg lyst ut fleire tilskotsmidlar til fordeling hausten 2018. Frist for å søke er 15.09.2018. Les meir om tilskotsordninga på helsedirektoratet si heimeside.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane saman med Fylkesmannen i Hordaland, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) med fleire arrangerer felles samling om temaet i Bergen 21.09.2018.

Kommunar frå Sogn og Fjordane kan få dekka kr 2000,- i reiseutgifter til samlinga.

Bindande påmelding innan fredag 14. september per e-post til fmsfatv@fylkesmannen.no

Dato:
21. september 10:00 - 15:30
Sted:
RKBU VEST, Nygårdsgaten 112-114, Bergen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Hordaland, RKBU og NAPHA m.fl.
Målgruppe:
Leiarar i alle kommunar og psykologar som er tilsette i kommunar i begge fylka.