Kommunalrett

Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene.

Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere.

Fylkesmannen har myndighet til å kontrollere kommunenes virksomhet. Tre eller flere medlemmer av et kommunestyre kan sammen sende en avgjørelse til Fylkesmannen for å få kontrollert at den er lovlig. Fylkesmannen kan også på eget initiativ ta opp saker til lovlighets­kontroll. Fylkesmannen kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.   

Vis mer


06.03.2018

Lovleg budsjettvedtak i Vik

Fylkesmannen har ved lovlegkontroll av Vik kommunes budsjettvedtak for 2018, konkludert med at budsjettvedtaket er lovleg.

 


09.11.2017

Ulovleg lukking av politikarseminar i Lærdal

Lærdal kommune heldt 28. oktober eit lukka seminar for formannskapet, med informasjon om sentrale problemstillingar og utfordringar som kommunen står overfor. Slike orienteringar vert rekna som ein del av sakshandsaminga, og skal etter kommunelova skje for opne dører.


02.11.2017

Lovleg gruppemøte

I formannskapsmøtet i Jølster kommune 19. oktober, gjennomførte seks av dei sju medlemene eit lukka gruppemøte. Fylkesmannen har konkludert med at dette ikkje var i strid med føresegnene i kommunelova.


31.05.2017

Lovlegkontroll for delt kommunesenter i Kinn

Flora bystyres vedtak om å godta delt kommunesenterfunksjon mellom Måløy og Florø, er lovleg.


08.11.2016

Lukka budsjettmøte utan heimel

Lærdal kommune gjennomførte eit lukka budsjettmøte den 3. november. Vi har kontrollert lukkinga, og konkludert med at avgjerda ikkje har heimel i kommunelova. Vi har bedt kommunen innrette seg etter dette.


02.12.2015

Departementa kontrollerer om fylkeskommunale vedtak er lovlege

Etter kommunelova § 59 kan tre eller fleire medlemmer av fylkestinget bringe ei avgjerd inn for departementet til kontroll av om avgjerda er lovleg.


04.03.2015

Sivilombodsmannen går ikkje vidare med sak om lovlegkontroll av habilitet

Fylkesmannen oppheva Aurland kommunestyre si avgjerd om tildeling av næringsareal i Gudvangen. Opphevinga var grunna i at kommunen feilaktig kom til at to kommunestyrerepresentantar var inhabile.


23.02.2015

Lovlegkontroll av budsjettvedtak i Balestrand avgjort

Fylkesmannen har konkludert med at budsjetttvedtaket der Balestrand kommune ikkje tildeler midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16, er lovleg.


13.10.2014

Opphevar avgjerd om tildeling av næringsareal

Aurland kommune avgjorde 19. juni 2014 sak om tildeling av næringsareal i Gudvangen. Fylkesmannen har kome til at feil ved to habilitetsvurderingar kan ha verka inn på utfallet av tildelingsavgjerda, og har difor oppheva denne.


30.06.2014

Lovleg konsesjon

Formannskapet i Årdal kommune gav 29.04.2014 konsesjon for kjøp av eit gardsbruk i Ofredal. Etter krav om lovlegkontroll konkluderte Fylkesmannen med at konsesjonen, som vart gjeven til selskapet Hagane AS, er lovleg.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Lenker

Aktuelt

Saksbehandlingstid

4 veker