Universell utforming

Med universell utforming mener vi at produkter, bygg og uteområder for allmennheten skal utformes på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Universell utforming skal øke muligheten for likeverdig samfunnsdeltakelse for alle. Dette gjelder ikke bare for personer med nedsatt funksjonsevne, men også for for eksempel familier med barn i barnevogn og eldre.

Universell utforming er et uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling og økt tilgjengelighet, og visjonen er at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Universell utforming er forankret i flere lovverk

Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen følger opp statlige satsinger ved å medvirke til at universell utforming innarbeides i regionale og kommunale planer. Fylkesmannen gir også råd og veiledning om universell utforming til regionale og kommunale samarbeidspartnere, og til frivillige lag, organisasjoner og brukergrupper.

Vis mer


10.07.2017

Universell utforming i kommunalt arbeid

Som plan- og bygningsmyndigheit har kommunane eit hovudansvar for å gjere Norge til et universelt utforma samfunn. Omsynet til universell utforming må derfor vere ein integrert del av kommunens ordinære verksemd.


10.07.2017

Universelt utforma møter og konferansar

Her kjem råd og tips til korleis du kan arrangere eit møte, seminar eller ein konferanse som er tilgjengeleg for alle.


07.07.2017

Ressursar for fremjing av eit universelt utforma og inkluderande miljø

Fylkesmannen oppmodar kommunar, organisasjonar og bedrifter til å gjere seg kjent med tilskotsordningar og ressursar for universell utforming.


31.07.2013

Universell utforming i samfunnsplanlegging

Her finn du ei oppsummering av konferansen i Florø 3.-5. juni 2013, der tema var korleis universell utforming kan gjerast til ein del av kommuneplanen.


30.04.2013

Sjumilssteget – Fylkesmannen sitt embetsprosjekt i perioden 2012-2014

29. mai 2012 gjekk startskotet for Fylkesmannen sitt embetsprosjekt «Sjumilssteget», som skal bidra til at kommunane i fylket vert meir medvitne på barn og unge sine oppvekstvilkår.Kontaktpersoner