Tvang

Bruk av tvang overfor personer er regulert i flere lover, blant annet pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven.

Lovreglene skal sikre forsvarlige tjenester til pasienter og brukere, og trekker grensen mellom lovlig og ulovlig tvang. Det er krav om at andre løsninger skal være prøvd før helse- og omsorgstjenesten vurderer bruk av tvang. Når det er nødvendig å bruke tvang, skal helse- og omsorgstjenesten ta beslutninger om tvangsbruk i tråd med loven. Internkontrollen skal sikre at tjenestene på området er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven § 7

Dersom det er vurdert som påtrengende nødvendig skal helsepersonell straks gi helsehjelp selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelp. Formålet er blant anna å bidra til sikkerhet for pasienten.

Helsehjelp gitt med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Formålet med dette regelverket er å kunne yte nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp.

Målet er å yte nødvendig helsehjelp, hindre vesentlig helseskade og å forebygge og avgrense bruken av tvang. Pasient eller nærmeste pårørende kan klage til Fylkesmannen på et vedtak om tvang. Dersom et vedtak varer lenger enn tre måneder skal Fylkesmannen i alle tilfeller vurdere om det fortsatt er behov for helsehjelpen. Vedtak om innlegging og tilbakehold i institusjon eller helsehjelp som varer lenger enn tre måneder, kan bringes inn for retten. Også Fylkesmannens vedtak kan bringes inn for retten dersom helsehjelpen gjelder innlegging og tilbakehold, eller helsehjelpen varer lenger enn tre måneder.

Bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Formålet med reglene er å hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og å forebygge og avgrense bruk av tvang og makt. Loven gjelder tvang og makt brukt i forbindelse med at det blir gitt kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

Tvang og makt er definert som tiltak som tjenestemottakeren motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang eller makt. Kommunen plikter å legge til rette for minst mulig bruk av tvang og makt, og før kommunen avgjør at det skal brukes tvang eller makt, skal andre alternativ være utprøvd.

Vedtak om planlagt tvangsbruk skal overprøves av Fylkesmannen før tvangstiltakene kan tas i bruk. Kommunen plikter å dokumentere og å melde fra til Fylkesmannen om tilfeller der det er brukt tvang som ikke har vært planlagt, altså skadeavvergende tvangstiltak i nødssituasjoner. Fylkesmannen fører også tilsyn med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vedtak og meldinger om tvang skal også sendes til bruker eller pasient, verge, pårørende og spesialisthelsetjenesten. Bruker eller pasient, verge og pårørende kan klage på kommunens beslutning om å bruke ikke-planlagt tvang i nødssituasjoner. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak kan påklages til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. I tilfeller der fylkesnemnda bekrefter vedtaket som det er klaget på, kan bruker eller pasient, verge og pårørende velge å bringe saken inn for tingretten.  

Tvang i medhold av psykisk helsevernloven

Regelverket for bruk av tvang innen psykisk helsevern blir regulert av reglene i psykisk helsevernloven og tilhørende forskrift. Det er opprettet særskilte kontrollkommisjoner i hvert fylke som skal se til at praksis er i tråd med loven. Loven regulerer de former for tvang som er særegne for psykisk helsevern: i hovedsak vedtak om oppretting av tvungent psykisk helsevern og vedtak om ulike former for tvangsbehandling – særlig vedtak om tvangsbehandling med legemidler.

Det er strenge krav til bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven. Tvang kan kun brukes der frivillig psykisk helsevern har blitt forsøkt uten at dette har ført fram, eller der det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. Det er en forutsetning at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og pasienten må i tillegg oppfylle enten behandlingskriteriet eller farekriteriet. Det er dessuten et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse. Sistnevnte vilkår gjelder så sant det ikke er nærliggende og alvorlig fare for pasientens liv eller andre personers liv eller helse. 

Klage på vedtak som gjelder bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven skal rettes til kontrollkommisjonen. Alle institusjoner innen psykisk helsevern som kan bruke tvang, skal være tilknyttet en kontrollkommisjon. Dersom du ønsker å klage på et vedtak som gjelder tvangsbehandling med legemidler, skal klagen sendes til Fylkesmannen.

Bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige

Rusmiddelavhengige personer som utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk av rusmidler, kan legges inn eller holdes tilbake i institusjon mot sin vilje. Andre hjelpetiltak må være vurdert som ikke tilstrekkelige. Lov om helse- og omsorgstjenester, kapittel 10, har regler om vilkår og saksbehandling.

Gravide rusmiddelavhengige kan uten eget samtykke tas inn på institusjon og holdes tilbake der i hele svangerskapet hvis rusmiddelmisbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Vedtak om tilbakehold i institusjon skal treffes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Vis mer


08.10.2018

Ny mal for vedtak om bruk av tvang og makt mot personar med utviklingshemming

Helsedirektoratet har utarbeidd ny mal for kommunens vedtak etter reglane i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. Det er også utarbeidd ny mal for søknad om dispensasjon frå utdanningskravet.


12.05.2017

Bruk av tvang og makt mot psykisk utviklingshemma i 2016

Bruk av tvang og makt mot personar med utviklingshemming skal godkjennast av Fylkesmannen. Tvang og makt skal ikkje nyttast meir enn nødvendig, og berre av tilsette med rett kompetanse. Når Fylkesmannen har godkjent vedtak, skal vi gjennomføre tilsyn innan eitt år. Vi reiser då ut der tvang og makt vert brukt og kontrollerer at kommunen går fram i samsvar med lova.


28.10.2015

Nytt rundskriv til helse- og omsorgstenestelova kap 9

Nytt rundskriv til helse- og omsorgstenestelova kap 9 er no utarbeidd og erstattar rundskriv IS-10/2004 til sosialtenestelova kap 4A. Rundskrivet gjeld rettstryggleik ved bruk av tvang og makt ovafor einskilde personar med psykisk utviklingshemming. 


06.10.2015

Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern treng nytt legekunnig varamedlem

Kontrollkommisjonen skal sikre den enkelte pasient sin rettstryggleik i møtet med det psykiske helsevernet. Fylkesmannen skal oppnemne nytt legekunnig varamedlem til Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane frå 01.01.2016 og ber legar som er interessert i slikt verv om å kontakte oss.


18.03.2015

Helsehjelp gitt med tvang - færre vedtak i 2014

Fylkesmannen får få vedtak om helsehjelp gitt med tvang frå tenestene til psykisk utviklingshemma, heimesjukepleien og frå spesialisthelsetenesta


17.03.2015

Bruker du tvang for å yte helsehjelp?

Helsehjelp kan som utgangspunkt berre ytast etter samtykke. For å kunne samtykke må helsepersonellet gi informasjon om helsehjelpa slik at pasienten kan gjere eit informert val.


04.06.2013

Prosjekt tilsyn og læring

Målsettinga var læring i og på tvers av kommunane, gjennom internrevisjon, tilsyn og erfaringsutveksling.


06.05.2013

Oversyn over tilsynsaktivitet på helse- og sosialsektoren i 2012

Det var ikkje funne avvik ved dei planlagde tilsyna med helsetenestene og krisesentertilbodet i 2012. Ved tilsyn med sosiale tenester i NAV og med barneverntenester fann ein avvik.


23.04.2013

Helsehjelp gitt med tvang - erfaringar frå tilsyn i sju kommunar

I 2011 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn medhelsehjelp gitt med tvang i tre kommunar. Det blei avdekka svikt i to av kommunane. Tilsvarande tilsyn i fire kommunar i 2012 viste ingen svikt.


14.01.2013

Revidert mal for helsehjelp gitt med tvang

Helsedirektoratet har revidert malen for vedtak for helsehjelp gitt med tvang etter lov om pasient-og brukarrettar kapittel 4A.