Samhandlingsreformen


15.09.2015

Erfaringar frå tilsyn med utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunane på Vestlandet 2015

Elektronisk meldingsutveksling har forenkla og betra kommunikasjon mellom sjukehus og kommunar og mellom omsorgstenestene og fastlegane. Det er størst risiko for svikt i informasjon om legemiddelbehandling både ved innlegging og utskriving.


03.06.2015

Tilsyn med samhandling – ingen lovbrot

Vi undersøkte samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen. Tilsyna var i Gloppen kommune, Vågsøy kommune og i Helse Førde HF.


09.10.2014

Tilskot til oppfølging av kronisk sjuke 2014

Kommunane har høve til å søkje om midlar til tidleg intervensjon og tiltak i frisklivssentralar for personar med kroniske lidingar. Fylkesmannen har igjen 350000 kroner på denne posten for inneverande år.


16.08.2013

Tal for kommunal medfinansiering må tolkast med varsemd

Tal frå 2012 syner at 17 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane måtte betale meir for sjukehusopphald enn dei fekk i tilskot gjennom samhandlingsreforma i 2012. Om tilskotet strekkjer til, kjem mellom anna an på kva praksis dei ulike kommunane hadde frå før.


16.04.2013

50 millionar til samhandlingstiltak i kommunane


12.04.2013

Rekruttering og kompetanse i helse- og omsorgstenestene


23.01.2013

Lær deg samfunnsplanlegging for samhandlingsreforma

Jobbar du med planlegging, planprosessar, samhandlingsreforma, ny helse- og omsorgslov, eller ny folkehelselov? Dette er etter- og vidareutdanninga for deg.


23.01.2013

Endra rettleiar for nytt kommunalt sengetilbod

Helsedirektoratet har no kome med revidert rettleiar for kommunane sin plikt til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald. Frå 2013 er det nye krav til tilleggsdokumentasjon.


03.12.2012

Raskare utskriving av pasientar

Første rapport frå Helsedirektoratet om samhandlingsreforma tyder på halvering av utskrivingsklare pasientar på sjukehus frå 2011 til 2012 og godt samarbeid mellom helseføretaka og kommunane på Vestlandet.Kontaktpersoner