Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Fylkesmannen følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv – dette kan du lese mer om under temaet tvang.

Vis mer


26.09.2018

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Helse Vest og Helse Førde inviterar, i samarbeid med Helsedirektoratet, til konferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 23. oktober.


17.09.2018

Snakk med sårbare grupper

Haustens NATO-øving har starta og nokre kan oppleve det ubehageleg med synlege soldatar og auka militær trafikk. Helsedirektoratet tilrår foreldre eller representantar for kommunane å snakke med barn og menneske som har opplevd krig og traume tidlegare.


15.06.2018

Manglande vurdering av valdsrisiko for alvorleg psykisk sjuk person

Vi har behandla ei klage frå ein person som har vore utsett for trugsmål og vald frå ein pasient i psykisk helsevern. Vi har konkludert med at Helse Førde ikkje ga pasienten forsvarleg behandling.


06.06.2018

Jobbstøtte

Jobbstøtte er eit vellukka samarbeid mellom Helse Førde og Nav. Samarbeidet går ut på å hjelpe personar med alvorleg psykiske lidingar eller rusproblem til å få og behalde ordinært lønna arbeid.


10.01.2018

Fleire årsverk i psykisk helse- og rusarbeid

Rapport frå SINTEF byggjer på data som vart samla inn våren 2017 om årsverk, kompetanse og innhald i psykisk helse- og rusarbeid i kommunane.


04.10.2017

Nullvisjon for bustadløyse?

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken og Helse Vest inviterer til konferanse den 17.01.2018.


04.09.2017

Psykisk sjuke får no bestemme meir

Frå 1. september er krava til grunngjeving av vedtak om tvangsmedisinering skjerpa.


29.05.2017

Rapport frå tilsyn i Helse Førde

Det vart ikkje avdekt forhold i strid med krav i helselovgjevinga etter tilsyn med Helse Førde HF, Psykisk helsevern, Psykiatrisk klinikk DPS Dag 2.- 4. mai 2017.


18.01.2017

Rettleiar for hest og IPT på rusfeltet

Høgskulen i Bergen (no høgskulen på Vestlandet) har utarbeidd ein rettleiar for hesteaktivitetar på Inn på tunet-gardar for rusfeltet. Hest er mykje nytta i terapeutisk arbeid og kan ha stor nytte i arbeid med rus og psykiatri.


04.01.2017

Ny rettleiar om bruk av tvang innan rusfeltet

Helsedirektoratets rettleiar IS-2355 skal bidra til at regleverket på området vert brukt i samsvar med lovgjevars intensjon.


Flere nyheter