Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


18.10.2017

Nullvisjon for bustadløyse?

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken og Helse Vest inviterer til konferanse den 17.01.2018.


03.10.2017

Endringar i helse- og omsorgstenestelova

Helse- og omsorgstenestelova er endra med verknad frå 1. oktober 2017. Regelendringane gjeld kommunens plikt til å yte hjelp til pårørande med særleg tyngande omsorgsarbeid.


03.10.2017

Fagseminar i palliasjon

Palliasjonsprosjektet i Nordfjord inviterer til fagseminar 9. november der ivaretaking av den palliative pasienten og pårørande med bruk av palliativ plan og palliativ handbok er tema.


07.09.2017

Fagdag om dagtilbod for demente

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer til fagdag om tilrettelagte dagtilbod for demente.


24.08.2017

Meir velferdsteknologi i Sogn og Fjordane

Velferdsteknologi kan føre til tryggare og betre tenester for pasientar, brukarar og deira pårørande.


06.04.2017

Tilskot til fagutvikling - Demensplan 2020

Kommunar kan søke tilskot til eit modellutviklingsprogram der ein gjennom tenesteinnovasjon utviklar og prøver ut modellar for organisering av heimetenester til personar med demens. Søknadsfrist er 29.05.2017.


31.03.2017

Ny sakshandsamingsrettleiar om tildeling av helse- og omsorgstenester

Helsedirektoratet har utarbeidd ny rettleiar for sakshandsaming av søknader om helse- og omsorgstenester. Direktoratet har i tillegg laga e-læringskurset «Saksbehandlerveilederen 1-2-3».


21.02.2017

Førebyggjande heimebesøk til eldre

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiarar om korleis kommunen kan etablere og gjennomføre førebyggjande heimebesøk til eldre.


17.02.2017

Må ein bu i kommunen for å søkje om langtidsplass på sjukeheim?

Fylkesmannen har fått dette spørsmålet frå kommunane i samband med det pågåande arbeidet med å forskriftsfeste tildelingskriterium for langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad.


16.01.2017

Ny rettleiar om pårørandeinvolvering og støtte

Den nye rettleiaren om pårørande i helse- og omsorgstenesta omtalar rettigheitene til pårørande, pliktane til helse- og omsorgstenesta og gir anbefalingar om god praksis. Det er også lenkar til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjonar hos andre aktørar.


Flere nyheter


Aktuelt

Saksbehandlingstid

Rettighetsklager inntil 3 mnd.

Tilsynssaker inntil 5 mnd.