Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som innebærer at en rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester i Nav. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


11.09.2018

Fritidserklæringa

Fritidserklæringa har som mål at alle barn, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon, skal ha moglegheit til å delta i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre barn.


27.08.2018

Overføring av saker ved ugildskap

Arbeids- og sosialdepartementet har delegert til Fylkesmannen å bestemme om ei sak etter sosialtenestelova skal overførast til ein annan kommune, jf. forvaltningslova § 9 andre ledd.


16.05.2018

Nettverksamlingar om økonomisk rådgjeving hausten 2018

Nav-tilsette i Sogn og Fjordane som arbeider med økonomisk rådgjeving er velkomne til å delta på nettverksamlingar med kollegaer i Hordaland.


12.03.2018

Endringar i sosialtenestelova og rundskrivet

I februar vart det gjort endringar i sosialtenestelova og presiseringar i rundskriv «Hovednr 35 – Sosialtenestelova».


08.03.2018

Sosiale tenester 2018

Kvart år informerer Arbeids- og velferdsdirektoratet kommunane om nasjonale mål, hovudprioriteringar og utviklingstrekk for dei sosiale tenestene i Nav.


19.02.2018

Ny rettleiar om EØS-borgarar

Når ein EØS-borgar søkjer om tenester etter sosialtenestelova skal Nav-kontoret frå 02.02.2018 vurdere om borgaren har lovleg opphald i Norge.


09.01.2018

Rettleiande satsar for økonomisk stønad for 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har prisjustert satsane i statens rettleiande retningsliner for økonomisk stønad.


27.11.2017

Nav-rettleiar i vidaregåande skule

Frå hausten 2015 har det vore Nav-rettleiarar på plass i vidaregåande skular i alle fylke. Målgruppa for forsøket er elevar som står i fare for å falle ut av vidaregåande skule og målet med forsøket er å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring.


14.11.2017

Tilsyn med økonomisk stønad til barnefamiliar

Flora kommune har ikkje sikra at søknader om økonomisk stønad frå barnefamiliar blir individuelt vurdert.


31.10.2017

Tolking av sosialtenestelova

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort avklaringar, uttalar og presiseringar til rundskriv 35 om sosialtenestelova.


Flere nyheter