Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er myndighetenes viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer


07.05.2018

Nettverkssamlingar for kvalifiseringsprogrammet hausten 2018

Nav-tilsette i Sogn og Fjordane som arbeider med kvalifiseringsprogrammet er velkomne til å delta på nettverksamlingar i Hordaland. Nettverket er for Nav-tilsette som følgjer opp deltakarar i kvalifiseringsprogrammet, og målet med samlingane er å få ein fagleg møtestad og eit diskusjonsforum.


22.04.2015

Tilsyn med Nav har avdekka lovbrot – også i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen har i 2013 og 2014 gjennomført landsdekkande tilsyn med kommunanes arbeid med kvalifiseringsprogrammet. Statens helsetilsyn har oppsummert tilsynet i ein eigen rapport.


06.02.2015

Sosiale teneste i NAV 2015

Kvart år informerer Arbeids- og velferdsdirektoratet kommunane om nasjonale mål, regjeringa sine satsingsområde og tilskotsmidlar innanfor dei sosiale tenestene i NAV.


10.12.2013

Tilsyn med kvalifiseringsprogrammet som tema

Fylkesmannen har i haust gjennomført tilsyn med Bremanger kommune og Vik kommune med kvalifiseringsprorammet som tema. Dei endelege rapportane frå tilsyna er no klare. 


25.06.2013

Kurs i økonomisk rådgjeving

Jobbar du med tildeling av kommunale bustader, oppfølging av personar med rus- og/eller psykiske vanskar, eller frivillig offentleg forvaltning av enkeltpersonars økonomi? 


29.11.2012

Kvalifiseringsprogrammet fungerer

Kommunar med mange deltakarar i kvalifiseringsprogrammet, har færre mottakarar av økonomisk sosialhjelp og andelen langtidsmottakarar går ned.Kontaktpersoner

Aktuelt

Saksbehandlingstid

Rettighetsklager inntil 3 mnd.

Tilsynsklager inntil 5 mnd.