Krisesenter

Et krisesenter er en institusjon som tar imot personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Det er kommunen som skal sørge for at det finnes et tilbud om krisesenter for alle som trenger det. Kommunen skal også sørge for at krisesenteret oppfyller kravene i krisesenterloven. Formålet med denne loven er å sikre at det finnes et godt tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold fra noen som står dem nær.  

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine forpliktelser etter bestemmelsene i krisesenterloven. Fylkesmannens tilsyn retter seg mot kommunen, ikke det enkelte krisesenteret.

  • Et krisesenter er et tilbud om et midlertidig sted å bo. Det skal være gratis, døgnåpent og tilgjengelig hele året.
  • Tilbudet skal være tilrettelagt for hver enkelt bruker.
  • Krisesenteret og andre offentlige tjenester skal være samordnet og gi brukeren helhetlig oppfølging.
  • De som har bodd i krisesenter, skal få tilbud om oppfølging etter at de har flyttet ut.

Krisesenterloven pålegger kommunen å føre internkontroll med at krisesenteret og den virksomheten krisesentertilbudet omfatter, er i samsvar med gjeldende regelverk.   

Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen følger opp oppgavene sine etter bestemmelsene i krisesenterloven. Fylkesmannens tilsyn retter seg mot kommunen, ikke det enkelte krisesenteret.

Vis mer


07.10.2015

Ny rettleiar til krisesenterlova

Etter Lov om kommunale krisesentertilbod har kommunane frå 2010 ansvaret for å sørgje for eit  godt og heilskapleg krisesentertilbod til innbyggjarane sine.


06.05.2013

Oversyn over tilsynsaktivitet på helse- og sosialsektoren i 2012

Det var ikkje funne avvik ved dei planlagde tilsyna med helsetenestene og krisesentertilbodet i 2012. Ved tilsyn med sosiale tenester i NAV og med barneverntenester fann ein avvik.


30.04.2013

Sjumilssteget – Fylkesmannen sitt embetsprosjekt i perioden 2012-2014

29. mai 2012 gjekk startskotet for Fylkesmannen sitt embetsprosjekt «Sjumilssteget», som skal bidra til at kommunane i fylket vert meir medvitne på barn og unge sine oppvekstvilkår.