Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at helsekravene til å ha førerkort ikke er oppfylt, skal han eller hun melde fra om dette til Fylkesmannen dersom helsekravene ikke vil være oppfylt innen seks måneder. Fylkesmannen informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

Dispensasjon

De nye helsekravene som trådte i kraft i oktober 2016 er tilpasset EUs førerkortdirektiv, der hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning.

Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at pasienten ikke fyller helsekravene til førerkort, vil det være svært liten mulighet til å kunne få innvilget en søknad om dispensasjon. Som en overgangsordning fram til 30. september 2019 kan likevel Fylkesmannen fornye tidligere dispensasjoner dersom søkeren har tungtveiende behov til å få fornyet førerkortet.

Klage

Dersom du har fått avslag på søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Fylkesmannen vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling. 

Vis mer


21.11.2017

Endring av helsekrav til førarkort ved medikamentbruk

Paragraf 36 nr. 8 er oppheva med verknad frå 26.10.2017. Dette betyr at helskrava kan vere stetta ved bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva.


21.11.2017

Praktisk køyrevurdering etter oppmoding frå attest-utstedar

Statens vegvesen har sensorar med spesialkompetanse på køyrevurderingar for personar som har/har hatt førarrett. Ei praktisk køyrevurdering er altså ikkje det same som ei obligatorisk praktisk førarprøve som alle må gjennomføre før ein kan få førarkort for første gong.


15.12.2016

Legemiddelkalkulator ved vurdering av helsekrav for førarkort

Norsk Elektronisk Legemiddelhåndbok (NEL) har laga ein legemiddelkalkulator som kan hjelpe legen til å vurdere om helsekrava til førarkort vert stetta.


19.09.2016

Nye helsekrav for førarkort

Har du førarkort er denne artikkelen relevant for deg.


13.09.2016

Nye helsekrav til førarkort 1. oktober

Fleire av dei som har dispensasjon (unnatak) frå helsekrava i dag vil stette dei nye krava på visse vilkår.


20.10.2015

Øvingskøyring med ungdom som bur på barnevernsinstitusjonar

Ungdom som bur på barnevernsinstitusjon kan gjerne øvingskøyra, men barnevernsinstitusjonen må før øvingskøyringa sjekka om ungdommen fyller helsekrava.


22.01.2015

857 førarkortsaker i 2014

Fylkesmannen sende 216 meldinger til politiet med tilråding om inndraging av førarkort fordi helsekrava til førarkort ikkje var stetta.


17.12.2014

Nye førarkortregler skal forenkle sakshandsaminga

Dersom høyringsforslaget blir vedteke vil mange sjåførar som tidlegare har måtte søke om dispensasjon stette helsekrava til førarkort. Høyringsfrist er 15. mars 2015.


22.01.2014

Fleire mista førarkortet i 2013 - legane sine attestar er viktige

Fylkesmannen innskjerpa i 2013 fastlegane sin plikt til å sende melding om pasientar som ikkje stetter helsekrava til førarkort. Dette har ført til ein auke i tal personar som har mista førarkortet av helsemessige årsakar.


10.06.2013

Rusbruk blant drepte bilførarar

Frå 2001 til 2010 omkom 1077 bilførarar i trafikkulukker på norske vegar. Bruk av rusmiddel er ofte ein årsak i mange av ulukkene.


Flere nyheter