Fattigdomsbekjempelse

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Fylkesmannen skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Fylkesmannen skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Fylkesmannen tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer


01.11.2018

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid lyse ut tilskotsordninga. Det er krav om utfylt stadfesting frå kommunen innan 9. november, for å få behandle søknad for 2019.


10.09.2018

Fritidserklæringa

Fritidserklæringa har som mål at alle barn, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon, skal ha moglegheit til å delta i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre barn.


04.10.2017

Nullvisjon for bustadløyse?

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken og Helse Vest inviterer til konferanse den 17.01.2018.


16.02.2017

Bustad for velferd - nasjonal strategi og vegvisar

Den nasjonale strategien, "Bolig for velferd" (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Vegvisaren bustad for velferd er eit verktøy for kommunane i det bustadsosiale arbeidet.


15.11.2016

Endring i tilskotsordningane

Regjeringa har i prop. 1 S foreslått at tilskot til fritidsaktivitetar, ferietiltak, utstyrsbankar og andre kompenserande tiltak vert overført og innlemma i den nasjonale tilskotsordninga mot barnefattigdom under Barne- og likestillingsdepartementet. 


15.11.2016

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom er eit av fleire tiltak i regjeringa sin strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldra sin økonomi, skal ha moglegheit til å delta jamleg i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre. 


31.08.2016

Verktøy for førebygging og kamp mot barnefattigdom

Den nye nettressursen barnefattigdom.no er eit viktig verktøy for kommunar, stat og organisasjonar. Målet er å identifisere omfanget av barnefattigdom og nå fram til barna med målretta tiltak.


18.11.2015

Statstilskot til barnefattigdom i 2016

Kommunane kan søkje tilskot for å førebyggje og redusere fattigdom blant barn og unge. Søknadsfrist er 1. februar 2016.


18.11.2015

Statstilskot til bustadsosialt arbeid i 2016

Kommunane kan søkje tilskot for å førebyggje og motarbeide bustadløyse. Søknadsfristen er 1. februar 2016.


02.07.2015

Statstilskot til bustadsosialt arbeid i fire kommunar

Årets bustadsosiale statstilskot finansierer fire stillingar i Sogn og Fjordane. Stillingane skal nyttast til bustadoppfølging ovanfor sosialt vanskelegstilte i fire kommunar.


Flere nyheter