Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


16.08.2018

Akuttmedisin haust 2018

Det vert kurs i akuttmedisin for LIS1/lege i turnus, legar som skal køyre legevakt og anna helsepersonell som arbeidar med legevakt. Kurset er godkjent som emnekurs i den norske legeforening.


16.08.2018

Kurs i nødnett

Vi vil sikre at turnuslegane får eit kurs i bruk av nødnett før de byrjar i legevakt. Kurset i nødnett vert halde som kveldskurs 18. september i samband med kurs i akuttmedisin. Det er også mogleg for legar å ta dette kurset dersom de manglar dette. Dette er eit kurs ein treng for å køyre legevakt.


16.08.2018

Kurs i offentleg helsearbeid

Kurset startar med felles forelesningar før vi deler dykk i større grupper. Det blir tatt opp tema som er relevante i dykkar praksis ute i kommunane. Trygdemedisin, helserett, vald og overgrep, tvungen psykisk helsevern med meir.


16.08.2018

Første grupperettleiing hausten 2018

Rettleiinga er obligatorisk.


10.07.2018

Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen

Fylkesmannen inviterer til samling på Sunnfjord Hotel & Spa i Førde. På leiarnettverkssamlinga vil vi ta opp aktuelle tema for dei ulike tenesteområda. På fagdagen vert tema sakshandsaming etter helse- og omsorgstenestelovgjevinga.


05.07.2018

Opplæring for nytilsette i Nav

Nytilsette i Nav skal gjennomføre «Ny i Nav», ei opplæring over fleire samlingar. «Vegen til arbeid og velferd» gir mellom anna kompetanse om Nav, oppfølgingsmetodikk og innføring i sosialtenestelova.


29.06.2018

Kurs for LIS 1 og turnuslegar hausten 2018

Startar du som LIS 1 eller turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2018? Her er oversikt over kurs for deg som skal ha LIS 1/turnus i Sogn og Fjordane. 


29.06.2018

Helsetenesta pliktar å møte pasient, brukar og pårørande etter svært alvorlege hendingar

Pasient- og brukarrettslova pålegg frå og med 1. juli 2018 helse- og omsorgstenesta i kommunen og på sjukehus å tilby pasientar, brukarar og pårørande eit møte så snart råd er, når det har skjedd svært alvorlege hendingar som har involvert pasienten eller brukaren.


29.06.2018

Uforsvarleg helsehjelp til ungdom

Fylkesmannen har vurdert helsetilbodet som Helse Førde har gitt til ein ungdom med psykisk sjukdom gjennom to år. Vi har konkludert med at tilbodet til ungdomen ikkje var forsvarleg.


19.06.2018

Konferanse om barn utsett for vald og overgrep

Konferansen vil ha fokus på barn utsett for vald og overgrep, og vert arrangert i Bergen 30. - 31. oktober. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel