Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


10.10.2018

Fylkesmannen arrangerer temasamling for verjer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer samling for verjer for personar med psykisk utviklingshemming. Rett til sjølvbestemming og medbestemming, konvensjonen for menneske med nedsett funksjonsevne og tvang og makt blir sentrale tema på samlinga.


08.10.2018

Ny mal for vedtak om bruk av tvang og makt mot personar med utviklingshemming

Helsedirektoratet har utarbeidd ny mal for kommunens vedtak etter reglane i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. Det er også utarbeidd ny mal for søknad om dispensasjon frå utdanningskravet.


04.10.2018

Fritid for alle

Barn frå husstandar med varig låg inntekt deltek berre halvparten så mykje i organiserte fritidsaktivitetar. Dette gjeld meir enn 1.500 barn i fylket vårt. På Fylkesmannsbloggen kan du lese konstituert fylkeslege Jacob Andersen sitt innlegg om korleis vi kan få fleire til å delta.


27.09.2018

Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen

Fylkesmannen inviterer til samling på Sunnfjord Hotel & Spa i Førde. På leiarnettverkssamlinga vil vi ta opp aktuelle tema for dei ulike tenesteområda, mellom anna "Leve heile livet". På fagdagen vert tema sakshandsaming etter helse- og omsorgstenestelovgjevinga.


26.09.2018

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Helse Vest og Helse Førde inviterar, i samarbeid med Helsedirektoratet, til konferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 23. oktober.


26.09.2018

Uforsvarleg helsehjelp til pasient som døydde etter fall

Fylkesmannen meiner pasienten som trilla utfor ei trapp og døydde fekk uforsvarleg helsehjelp.


17.09.2018

Snakk med sårbare grupper

Haustens NATO-øving har starta og nokre kan oppleve det ubehageleg med synlege soldatar og auka militær trafikk. Helsedirektoratet tilrår foreldre eller representantar for kommunane å snakke med barn og menneske som har opplevd krig og traume tidlegare.


13.09.2018

Gjennomføringskonferansar for "Leve heile livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer administrative og politiske leiarar og tilsette i kommunane, fag og kompetansemiljø, brukarar, pårørande og frivillige mm. til konferansar hausten 2018.


10.09.2018

Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern treng nytt legekunnig varamedlem

Fylkesmannen skal oppnemne nytt legekunnig varamedlem til Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, psykiatrisk klinikk og ungdomspsykiatrisk avdeling.


07.09.2018

Nettverkssamling for frisklivssentralar og seminar om livsstilsendring

Læringsnettverket for frisklivssentralar går over to dagar og er for tilsette i frisklivssentralane i fylket. Seminaret om livsstilsendring med Yngvar Andersen er ope for alle og gratis. Det startar kl. 13.30 på torsdag.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel