Offentlighetsloven

Alle kan be om innsyn i saksdokumenter hos de forvaltningsorganene som er omfattet av offentlighetsloven. Bruk eInnsyn til å be om innsyn i brev og dokumenter fra statlige virksomheter.

Fylkesmannen veileder og gir råd på offentlighetslovens område, blant annet overfor kommunene. Ifølge offentlighetsloven er forvaltningens saksdokumenter i prinsippet åpne for innsyn. Loven gjelder også for en del selvstendige rettssubjekter der det offentlige har en vesentlig eierandel, for eksempel energi- og renovasjonsselskaper.

Avslag på innsyn

Avslag på krav om innsyn skal alltid være skriftlig, og det skal vise til den bestemmelsen i loven som gir grunnlag for å unnta opplysningene. Selv om det er hjemmel for å nekte innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere om du kan få innsyn i dokumentet eller opplysninger i dokumentet. Dette er i tråd med det såkalte prinsippet om meroffentlighet. Taushets­belagte opplysninger er unntatt offentlighet. 

Klage på avslag om innsyn

Hvis kommunale eller fylkeskommunale organer eller offentlig eide rettssubjekter har avslått søknaden din om innsyn, kan du klage til Fylkesmannen. Hvis du er nektet innsyn i Fylkesmannens dokumenter, er det ansvarlig fagdepartementet som er klageinstans. En klage etter offentlighetsloven skal sendes til og først behandles av det organet som avslo innsyn.

Vis mer


11.04.2018

Plikt til å vurdere meirinnsyn

Forvaltninga skal vurdere å gje innsyn i dokument, sjølv om det er høve til å gjere unntak frå innsynsretten. Dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn det konkrete behovet for unntak, bør forvaltninga gje innsyn.


27.12.2017

Fylkesmannen gir delvis innsyn i rapport

Fylkesmannen har etter klagebehandling gitt innsyn i delar av rapporten frå Arbeidsmiljøspesialistane, med unntak av teiepliktige opplysningar. Sogndal kommune må vurdere utvida innsyn for tilsette/tidlegare tilsette som har delteke ved intervjua som er gjennomførde under granskinga.


18.11.2015

Ikkje feil opplysningar i innsynssak

I ein artikkel publisert i Kommunal Rapport 16.11.2015 om påstått hemmeleghald av Excel-fil med kommunerekneskap i Lærdal kommune, vert det vist til at kommunen har gjeve feil opplysningar til Fylkesmannen i ei innsynssak. Dette verkar vere basert på ei mistyding om kva opplysningar den konkrete innsynssaka dreia seg om, utløyst av at Fylkesmannen gav journalisten innsyn i eit rekneskapsdokument frå ei anna innsynssak enn det som var etterspurt. 


27.11.2014

Kunnskapsbanken

Vi har laga ein elektronisk kunnskapsbank til bruk ved offentleg sakshandsaming. Kunnskapsbanken er tilgjengeleg for alle, og målet er å betre rettstryggleiken for alle som har kontakt med forvaltninga.


01.08.2014

NRK får ikkje innsyn i lydopptak

Innsynskravet gjaldt lydopptak frå Alarmsentralen etter trippeldrapa i Årdal. Klage til Sivilombodsmannen førte ikkje fram.


29.04.2014

Stadfestar avvising av omfattande innsynskrav

Gloppen kommune avviste to innsynskrav frå ein privatperson fordi dei var for omfattande. Fylkesmannen stadfestar avvisinga av det eine kravet, og legg vekt på at kravet er generelt og ikkje avgrensa i tid.


01.04.2014

Handsaming av generelle innsynskrav

Svært mange kommunar har den siste tida fått  omfattande krav om innsyn i løn og godtgjersle for alle tilsette. Forvaltningsorgan har ikkje plikt til imøtekome generelle innsynskrav, med mindre ei samanstilling kan opprettast med enkle framgangsmåtar.


20.12.2013

NRK får ikkje innsyn i lydlogg frå Alarmsentralen

Fylkesmannen har stadfesta vedtaket frå Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS om å ikkje gje innsyn i lydloggen frå hendingane på Valdresekspressen 04.11.2013


20.12.2012

Aurland Ressursutvikling AS er ikkje omfatta av offentleglova

Fylkesmannen tek ikkje klage frå Sogn Avis til følgje, og har kome til at Aurland Ressursutvikling AS ikkje er omfatta av offentleglova.Kontaktpersoner