Introduksjonsordningen

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller utdanning. Arbeid og utdanning er avgjørende for deltakelse i samfunnet og økonomisk selvstendighet.

Rett og plikt til opplæring 

Mange nyankomne innvandrere som blir bosatt i en norsk kommune, har behov for grunnleggende kvalifisering. Disse har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Rett og plikt gjelder også deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. Det er kommunene som har ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk- og samfunnskunnskap.

De som deltar i introduksjonsprogrammet, har rett til introduksjonsstønad.

Kommunene får finansiert ordningen 

De som kan få opplæring og støtte etter introduksjonsloven, blir registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). På bakgrunn av de registrerte opplysningene kan kommunene søke om tilskudd til å gjennomføre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddet beregnes ut fra hvor mange personer i målgruppa for rett og plikt som er bosatt i kommunen, med tillegg for bestått norskprøve. I tillegg gis det tilskudd til norskopplæring for voksne asylsøkere til de kommunene som har asylmottak.

Fylkesmannens oppgaver

Introduksjonsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners rettigheter og plikter. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene.

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes virksomhet og om de oppfyller sine plikter etter introduksjonsloven.

Vis mer


26.05.2016

Enkel berekning av tilskot ved busetting

Det kan vere krevjande for ein kommune å ha oversikt over inntektssida ved busetting. Eit nytt enkelt elektronisk verktøy kan raskt gi deg ei berekning.


08.07.2015

Ekstratilskot - Stortinget premierer kommunar

Kommunar som buset fleire flyktningar enn dei er bedne om å ta imot, kan få eit ekstratilskot på inntil 50 000 kroner per person. Framleis ventar over 5000 flyktningar i mottak.


02.02.2015

Busetjing av flyktningar i Sogn og Fjordane

Staten har sett som mål at 70 prosent av alle flyktningar som gjennomfører introduksjonsprogrammet skal være i arbeid eller utdanning året etter avslutta program.


13.11.2014

Møte med IMDi 12.11 i Leikanger

Fylkesmannen hadde besøk av Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) med direktør Geir Barvik i tillegg til leiinga frå region vest i IMDI.


02.10.2014

Introduksjonsordninga er 10 år

Jubileet vert markert med ein konferanse i Bergen der tema er korleis få fleire flyktningar i arbeid etter ferdig introduksjonsprogram.


03.02.2014

Tilsyn med introduksjonsprogrammet

Fylkesmannen har gjennomført dokumenttilsyn med introduksjonsprogrammet i Sogndal og Eid kommune.


27.08.2013

Tverrfagleg samling for kommunane sine introduksjonsprogram

20. august hadde NAV, KS, fylkeskommunen og Fylkesmannen samling for dei som arbeider med og underviser deltakarar i introduksjonsprogrammet.