Fritak fra taushetsplikt

Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold. Det er Fylkesmannen som gir fritak fra taushetsplikten.

Dersom Fylkesmannen ikke gir fritak, kan retten ved kjennelse beslutte at du likevel skal vitne. Retten kan også beslutte at du ikke skal forklare deg, selv om Fylkesmannen har gitt deg fritak fra taushetsplikten.

Det er ikke nødvendig med fritak fra Fylkesmannen dersom den personen som har krav på taushet, godkjenner at opplysningene kan frigis. I barnefordelingssaker trenger ikke Fylkesmannen frita barnevernstilsette fra taushetsplikten. Barnevernstjenesten kan uhindret av taushetsplikten gi opplysninger til domstolen. 

Vis mer


16.10.2014

Lovbestemt fritak for teieplikt

Barnevernstenesta kan uhindra av teieplikta etter barnevernloven § 6-7 gi opplysningar til domstolen i sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast og samvær. Dette er slått fast i barnelova § 61 a.