Asylsøkere og flyktninger

Tallet på asylsøkere økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen, og følger fortsatt situasjonen nøye. Norske myndigheter samarbeider nasjonalt, regionalt og lokalt for å ivareta asylsøkerne som kommer til Norge.

Ankomstsenter Østfold eller Ankomstsenter Finnmark er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. Ankomstsentrene er et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet. Her blir asylsøkerne registrert, de får en helseundersøkelse og informasjon om asylprosessen. Etter noen få dager her får de tildelt plass på et asylmottak der de kan være til søknaden er behandlet. Hvis asylsøkerne får positivt svar på søknadene sine, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag.

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige asylsøkere og flyktninger under 18 år får oppnevnt en representant. En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. Representanten har ikke den daglige omsorgen, men skal sørge for at barnet blir tatt vare på av den instansen som er ansvarlig for å tilby omsorg. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Asylsøkere under 18 år får bo i særskilte asylmottak eller i omsorgssenter.

Ansvar for asylsøkerne:

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader om asyl og utvisningssaker, og for akutt innkvartering og drift av asylmottak.
  • Politiets utlendingsenhet (PU) mottar søknader om asyl og gjennomfører asylintervjuer.
  • Kommunene skal yte primærhelsetjenester og barnevernstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, også for asylsøkere bosatt i mottak i midlertidig innkvartering. En tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at barn og unge som søker opphold i Norge - enten de bor i ordinære mottak, akuttmottak eller transittmottak - får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring. Kommunene kan dessuten søke om refusjon for utgifter til kommunale barneverntiltak til barnet fyller 20 år.

Fylkesmannens oppgaver:

  • Vi oppnevner representanter for enslige asylsøkere som er under 18 år.
  • Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter for å sikre rask kommunikasjon begge veier. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har dessuten et særskilt transittansvar, og er også tillagt et nasjonalt koordineringsansvar.
  • Vi har ansvar for behandling av saker om fri rettshjelp, og venter en økning av saker på dette feltet.
  • Vi fører tilsyn med omsorgssentrene for enslige asylsøkere under 15 år.  
  • Vi er tilsyn- og klageinstans og veileder kommunene i saker som gjelder sosiale tjenester og introduksjonsloven.
  • Vi gir kommunene råd og veiledning på helseområdet. 

 

Vis mer


04.04.2018

Endring i forvaltning av tilskot til barn og unge som søker opphald

Frå hausten skal kommunane og fylkeskommunen berre søke Fylkesmannen om tilskot for barn mellom 16-18 år. For barn mellom 6-15 år vil kommunane automatisk få tildelt tilskot basert på Utlendingsdirektoratet sine berekningar av belegg.


17.08.2017

Kvifor må mangfald leiast?

Og korleis kan prosessorientert skriving nyttast for å lære norsk? Dette var to av temaa vi utforska på årets kurs for lærarar og leiarar i norsk- og grunnskuleopplæring for vaksne.


06.06.2017

Symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2017

Departementet har tildelt 10 mill. kroner (400 000 kroner for Sogn og Fjordane) for å stimulere kommunane til å gjere ein ekstra innsats retta mot nyankomne minoritetsspråklege elevar sin symjedugleik.


31.03.2017

Læringsnettverk psykisk helse og opplæring

Jobbar du med utsette barn og unge? Fylkesmannen vil òg i 2017 arrangere læringsnettverk om psykisk helse og opplæring hos utsette barn og unge. Den 5. september vil du få fagleg påfyll om inkludering og utanforskap.


03.03.2017

Samarbeidsmøte om integrering

Korleis kan vi få betre integrering og arbeidsdeltaking i fylket? I dag møttest representantar frå IMDi, UDI, KS, Nav, fylkeskommunen og Fylkesmannen til samarbeidsmøte på Statens hus i Leikanger.


15.12.2016

Hjelp til utsette barn og unge

Vi skal hjelpe kommunane til å hjelpe barn og unge som treng det. Fylkeslege Per Stensland og utdanningsdirektør John Ole Vange fortel korleis vi går fram


12.12.2016

Læringsnettverk – mindreårige asylsøkarar og flyktningar

Årets siste samling handla om skulen som sentral arena for å bygge ein meiningsfull kvardag, og hindringane traume kan legge i vegen for utsette barn og unge.


22.08.2016

Læringsnettverk - mindreårige asylsøkarar og flyktningar

Jobbar du med mindreårige asylsøkarar og flyktningar? På denne samlinga vil du få fagleg påfyll om landkunne og diskutere dei problemstillingane du møter i kvardagen. 


22.08.2016

Godtgjering for representantar

Den som er representant for ein einsleg mindreårig asylsøkjar etter reglane i utlendinglova har krav på godtgjering og dekning av utgifter. Nye retningslinjer for godtgjering og utgiftsdekking gjeld frå 01.07.2016.


12.08.2016

Aktiv læring - ein veg inn i samfunnet

Når du kan lese og skrive godt er du klar for livslang læring, men traume kan vere ei utfordring i læringa. I alt 110 lærarar frå norskopplæringa i fylket var denne veka samla for å lære meir om korleis dei møter ungdom med flyktningbakgrunn og gjev dei grunnleggande ferdigheiter.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel