Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


13.07.2018

Slutt på barneekteskap i Noreg

Ungdommar mellom 16 og 18 år som har ønskt å gifte seg har tidlegare kunne søkt Fylkesmannen om dispensasjon frå alderskravet i ekteskapslova. Dette er det no slutt på. 


10.07.2018

Kalvåg får status som typisk turiststad om sommaren

Fylkesmannen har bestemt at Kalvåg i Bremanger kommune får status som typisk turiststad i perioden 1. juni til 31. august. Det betyr at utsalsstadar i Kalvåg kan holde ope på søndagar og helgedagar i denne perioden.


09.07.2018

Dronning Sonja deltok på jubileumsmarkering på Selja

H.M. Dronning Sonja deltok i går på markeringa av 950-årsjubileumet til Bjørgvin bispedøme, og opna Kystpilgrimsleia på Selja - Noregs eldste pilgrimsstad. 


24.04.2018

Apostillestempel på dokument

Torsdag 26. og fredag 27. april vil det ikkje vere mogleg å få apostille på Statens hus i Leikanger, eller på kontoret vårt i Førde.


12.03.2018

Tilskot til private kyrkjebygg 2018

Fristen for å sende søknad til Kulturdepartementet om tilskot til privateigde kyrkjebygg er sett til 15. juni 2018.


01.03.2018

Sognefjorden Vel har klagerett i sak om Leikanger kraftverk

Miljødirektoratet har bestemt at miljøorganisasjonen Sognefjorden Vel har klagerett i to saker som gjeld utsleppsløyve for Leikanger kraftverk. Fylkesmannen har teke avgjerda til etterretning og vil handsame sakene på nytt.

 


13.02.2018

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2018

Frist for å sende inn krav er 1. mars 2018.


15.01.2018

Søknader om oskespreiing 2017

I 2017 handsama vi 28 søknader om oskespreiing. Dette er tre færre enn året før. Vi innvilga 27 av søknadane og avslo ein.


09.01.2018

Separasjon og skilsmisse i 2017

I 2017 gav vi 164 separasjonar og 187 skilsmisser. Tabellen nedanfor viser tilsvarande tal tilbake til 2008.


27.12.2017

Fylkesmannen gir delvis innsyn i rapport

Fylkesmannen har etter klagebehandling gitt innsyn i delar av rapporten frå Arbeidsmiljøspesialistane, med unntak av teiepliktige opplysningar. Sogndal kommune må vurdere utvida innsyn for tilsette/tidlegare tilsette som har delteke ved intervjua som er gjennomførde under granskinga.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel