Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


16.08.2018

Samling for lærarar i norsk og grunnskule for vaksne

Korleis kan digitale verktøy knyte praksis og klasserom saman? Dette var ein inngang til dei tre temaa arbeidsretting, tilpassing og karrierelæring.


10.08.2018

Skulen skal delta i kommunalt tverrfagleg arbeid

Stortinget har vedteke ei plikt i opplæringslova og friskulelova for skulen til å samarbeide med kommunale tenestetilbydarar fleirfagleg vurdering og oppfølging av elevar med spesielle vanskar.


30.07.2018

Tilskot til leirskuleopplæring - rapporterast i GSI

Kommunane skal frå hausten 2018 registrere leirskuleopphald i samband med rapportering i GSI. Dette dannar grunnlaget for tildeling av tilskot til leirskuleopplæring.


05.07.2018

Førebelse eksamenskarakterar

Det er jamt over gode resultat på eksamen i grunnskulen våren 2018 og i matematikk og norsk hovudmål er det framgang frå i fjor.


30.05.2018

Ditt eige val

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomfører no ei kampanje på sosiale medium retta mot minoritetsungdom for å fremje merksemd om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting. 


16.05.2018

Bruk av politi i barnevernsinstitusjon

Nokre barn vi snakkar med fortel at kontakt med politi kan opplevast skremmande og inngripande.


02.05.2018

Leiarkonferansen 2018: Tar du sjansen på tillit?

- Ein god leiar investerer tid i medarbeidarane sine og gir dei tillit, fordi tillit fungerer, sa Bård Kuvaas under Leiarkonferansen for barnehage og skule i Sogn og Fjordane.


17.04.2018

Tilskot til symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2018

Departementet har sett av midlar for å for å gje nykomne minoritetsspråklege elevar symjeopplæring.


11.04.2018

Dronning Sonjas skolepris 2018

Fylkesmannen skal nominere inntil to skular som har utmerka seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Kandidatane kan vere frå heile grunnopplæringa.


04.04.2018

Endring i forvaltning av tilskot til barn og unge som søker opphald

Frå hausten skal kommunane og fylkeskommunen berre søke Fylkesmannen om tilskot for barn mellom 16-18 år. For barn mellom 6-15 år vil kommunane automatisk få tildelt tilskot basert på Utlendingsdirektoratet sine berekningar av belegg.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel