Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer


27.07.2018

Tydeleggjering av opplysningsplikta til barnevernet

Fleire må melde frå til barnevernet når barn og unge kan vere utsette for alvorleg omsorgssvikt. 


27.07.2018

Endringar i barnevernlova frå 1. juli

Lovendringane bygger på forslaget frå NOU 2016:16 Ny barnevernslov Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Lova slår fast at barnet har rett til nødvendige barnevernstiltak, barnets rett til medverknad er styrka og kjærleik er teke inn i lovteksten.


16.05.2018

Bruk av politi i barnevernsinstitusjon

Nokre barn vi snakkar med fortel at kontakt med politi kan opplevast skremmande og inngripande.


30.04.2018

Manglande tilsyn med barn i fosterheim

Kommunanes halvårsrapportering for hausten 2017 viser at 23 % av alle barn i fosterheim i Sogn og Fjordane ikkje fekk så mange tilsyn som dei skal ha.


20.03.2018

Barnevernsleiarsamling

Fylkesmannen inviterer til barnvernsleiarsamling 11. april 2018.


05.02.2018

Rapport frå tilsyn med Bufetat Region Vest

Hovudføremålet med tilsynet var å undersøke om Bufetat sørgjer for forsvarleg ivaretaking av bistandsplikta i akuttsituasjonar og når barn flyttar på institusjon. Vi har påpeika fire brot på krav i barnevernlovgjevinga.


18.01.2018

Meldeplikt for kommunen når ei gravid kvinne som er avhengig av rusmiddel vert tvangsplassert i helseinstitusjon

Frå 1. januar 2018 pliktar kommunen å melde frå til barnevernstenesta når ei gravid kvinne som er avhengig av rusmiddel vert  tvangsplassert på helseinstitusjon. Meldinga gjev barnevernstenesta høve til å opne undersøking utan samtykke frå kvinna.


15.01.2018

Henlegging av undersøkingar

Henlegging av ei undersøking etter barnevernlova er eit enkeltvedtak. I ei tolkingsfråsegn 08.01.2018 svarer direktoratet på spørsmål om heimelsgrunnlag, grunngjeving og Fylkesmannens prøving av slike vedtak.


10.01.2018

Barnevern over landegrenser

Kva skal barneverntenesta gjere viss dei er bekymra for eit barn som skal reise til utlandet?


01.11.2017

Bruk av private aktørar i det kommunale barnevernet

Barne- og likestillingsdepartetmentet har gjort greie for reglane om bruk av private aktørar i barnevernets sakshandsaming. Oppgåver som inneber utøving av offentleg mynde kan ikkje delegerast eller leggjast til private aktørar utan heimel i lov.


Flere nyheter