Barneloven

Barneloven gjelder for barn og unge under 18 år, og regulerer foreldrenes plikter overfor barna – og barnas rettigheter overfor foreldrene. Barneloven har blant annet bestemmelser om fastsetting av farskap, foreldreansvar og daglig omsorg, gjensidig samværsrett for barn og foreldre og foreldrenes plikt til å forsørge barna sine.

Flere av bestemmelsene regulerer rettigheter og plikter når foreldrene ikke bor sammen, for eksempel hvis de er separert eller skilt. Ved samlivsbrudd kan foreldrene selv gjøre avtaler om foreldreansvar, fast bosted, samvær og reisekostnader ved samvær. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem reise sak for domstolen for å få avgjort spørsmålet. Før det reises sak for domstolen, må foreldrene møte til mekling. Familievernkontorene kan svare på spørsmål knyttet til mekling.

Økonomiske forhold mellom foreldre

Det økonomiske forholdet mellom foreldrene er i utgangspunktet et privatrettslig forhold. Ved beregning av reisekostnader ved samvær er hovedregelen at kostnadene skal fordeles etter størrelsen på inntektene dersom foreldrene ikke blir enige om en annen fordeling. Fylkesmannen kan avgjøre fordelingen av reisekostnader hvis en annen fordeling enn hovedregelen er rimelig. Dette kan for eksempel være store inntektsforskjeller mellom foreldrene samtidig som reisekostnadene er høye.

Fylkesmannen kan gjøre avtaler bindende

Fylkesmannen kan gjøre en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted, samvær og reisekostnader juridisk bindende (gi den tvangskraft). Begge foreldrene må være enige om administrativ behandling hos Fylkesmannen. Dersom det gjeld reisekostnader i forbindelse med samvær, og barnet er over 15 år, kan Fylkesmannen behandle saken selv om bare én av foreldrene ønsker det. Foreldrene kan også bringe saken inn for domstolen.

Foreldre som ikke har foreldreansvar, har etter barneloven likevel rett til opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og omsorgstjenesten og politiet. Fylkesmannen er klageinstans ved avslag på krav om slike opplysninger.

Vis mer


16.10.2017

Betre rettsvern for barn mot vald og overgrep

Regjeringa foreslår endringar i barnelova og straffelova for å styrke barns rettsvern i saker som gjeld vald og overgrep. Forslaga er sendt til Stortinget for behandling der.


04.04.2014

Tilsyn under samvær

Når barnevernstenesta oppnemner tilsynsperson etter pålegg frå retten heimla i barnelova § 43a, skal det ikkje skje som vedtak om hjelpetiltak etter barnevernlova.


05.07.2013

Ny rettleiar om forholdet mellom barnevernslova og barnelova

Barnevernstenesta har også ansvar for barn og unge når foreldra ikkje bur saman og har ein konflikt som går utover omsorga for barnet. Rettleiaren kan gi kunnskap om korleis slike saker kan handterast på en god og faglig forsvarlig måte. 


30.04.2013

Sjumilssteget – Fylkesmannen sitt embetsprosjekt i perioden 2012-2014

29. mai 2012 gjekk startskotet for Fylkesmannen sitt embetsprosjekt «Sjumilssteget», som skal bidra til at kommunane i fylket vert meir medvitne på barn og unge sine oppvekstvilkår.


15.03.2013

Les kommunekartlegginga til Sjumilssteget

Her finn du den digitale versjonen av kommunekartlegginga. Omlag 200 deltakarar var tilstades på Sjumilstegkonferansen då den vart presentert denne veka.Kontaktpersoner

Aktuelt

Saksebehandlingstid

Inntill 3 månader