Skjemaer og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
A
Akutte forebyggende tiltak, søk om tilskudd til Miljø og klima Rovvilt
D
Driftsstøtte til FL, interkommunale friluftsråd, FRIFO og FNF friluftsliv Miljø og klima Friluftsliv
E
Egenkontroll - årlig rapportering i Altinn for landbasert industri Miljø og klima Lenke til alle skjema i Altinn
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima Rovvilt
F
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
Forlenget åpning av snøskuterløyper - Søknad Miljø og klima Elektronisk søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper i Finnmark
G
Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfold
K
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Miljø og klima Rovvilt
M
Motorferdsel i verneområde - søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i vernet område
R
Rødlistebasen Miljø og klima Naturmangfold
S
Sikring av friluftslivsområder Miljø og klima Friluftsliv
Sjølaksefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
T
Tilskudd til fisketiltak Miljø og klima Fiskeforvaltning
Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder
Tilskudd til friluftsaktivitet, MARKA Miljø og klima Friluftsliv
Tilskudd til prioriterte arter Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vann
Tilskudd til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
U
Utslippstillatelse - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om utslippstillatelse – elektronisk skjema. Forurensning
V
Varsling av akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektroniske skjema som sendes inn ved melding om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslipp, som også skal brukes til oppfølgingsmelding.
Å
Årlig rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjenvinning