Søknad om Fylkesmannens stadfestelse av fremtidsfullmaktens ikrafttredelse

For at Fylkesmannen skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn:

☐Utfylt søknadsskjema (finnes på www.vergemal.no, søknad om stadfestning av at en fremtidsfullmakt har trådt i kraft, skjema nummer 24)

☐Fremtidsfullmakten i original

☐Dokumentasjon på at fullmaktsgiverens pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet. (Dersom fullmaktsgiver har ektefelle/samboer er det nok at han/hun er varslet).

☐Legeerklæring hvor det tas stilling til hvorvidt fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser som en årsak av sin medisinske tilstand (sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred). Vi ønsker også at legen helt kort om mulig tar stilling til hvorvidt fullmaktsgiver ved opprettelsestidspunktet hadde evnen til å forstå fullmaktens betydning/innhold. For skjema til lege, se: her

Husk at det kun er etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft at den skal sendes til Fylkesmannen for stadfesting: 

Vergemålsloven sier at fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Så lenge fullmaktsgiver er i stand til å forstå fremtidsfullmaktens betydning, vil vedkommende normalt kunne ivareta sine egne interesser selv, eventuelt få hjelp gjennom en alminnelig fullmakt. Hvis fullmaktsgiver blir alvorlig fysisk svekket, enten det er i tillegg til annen sykdom eller det er hans eller hennes hoveddiagnose, kan framtidsfullmakten likevel tre i kraft på et tidligere tidspunkt. Ikrafttredelse vil da avhenge av hvor alvorlig og varig tilstanden er.

Dersom du som fullmektig er usikker på om fremtidsfullmakten har trådt i kraft, kan du kontakte Fylkesmannen for å få veiledning. Du kan også ta kontakt med fastlege, behandlende lege eller tilsynslege og be om at vedkommende lege vurderer fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning og/eller tar til stilling til om fullmaktsgivers helse er så alvorlig svekket at fremtidsfullmakten trer i kraft.