Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


13.04.2018

Brukarundersøking verjar

Brukarundersøking verjar:

For å starte undersøkinga, trykk: her


06.03.2018

Korleis sende inn heilskapserklæring, kontoutskrifter m.m. elektronisk?

Sjå lenke i høgremargen for veileder:


09.11.2017

Verjegodtgjering på EHF-faktura

Med ønskje om å forenkla prosessane omkring verjegodtgjering, opnar Fylkesmannen i Rogaland for moglegheita til å senda inn krav på EHF-faktura.


13.02.2018

Fastlegar har ikkje sjølvstendig meldeplikt etter verjemålslova § 57

Fram til no har Statens sivilrettsforvaltning og enkelte fylkesmenn lagt til grunn, og tolka det slik, at fastlegane har meldeplikt ved behov for verjemål. Justis- og beredskapsdepartementet ved lovavdelinga har 06.02.2018 gitt ei tolkingsfråsegn der det blir konkludert med at fastlegar ikkje har sjølvstendig meldeplikt overfor Fylkesmannen etter verjemålslova § 57.

 


06.06.2017

Skifte av dødsbu med mindreårig arving

Mindreårige har ikkje rettsleg handleevne, og vert ivaretekne av verja si i økonomiske høve. Verja for den mindreårige er den med foreldreansvaret.

 


23.03.2017

Invitasjon til kurs for verjer våren 2017

Fylkesmannen i Rogaland har gleda av å invitere verjer i Rogaland til kurs


16.02.2017

Korleis går fullmektig fram for at Fylkesmannen skal stadfeste framtidsfullmakta si ikrafttredelse?

For at Fylkesmannen skal kunne ta stilling til om framtidsfullmakta kan stadfestast, må følgjande sendast inn:


07.02.2018

Informasjon om framtidsfullmakter

Verjemålslova gir høve til å opprette ei framtidsfullmakt, og få fullmakta stadfesta av Fylkesmannen, for dei som ønskjer det. Ordninga med framtidsfullmakt er ei frivillig, privatrettsleg ordning, eit alternativ til verjemål, for den som ønskjer å ordne forholda sine sjølv for ei framtid der ein sjølv ikkje er i stand til å treffe eigne avgjerder.

Avgjerdene om framtidsfullmakter må sjåast i samanheng med reglar i avtalelova om fullmakter, medrekna avtalelova § 22. Utgangspunktet her er at fullmakter mister verknaden sin dersom fullmaktsgivar blir svekkja på ein slik måte at han eller ho ikkje lenger kan inngå rettslege bindande disposisjonar. Reglane i verjemålslova om framtidsfullmakter representerer såleis eit unnatak frå utgangspunktet til avtalelova.

Vurderingane etter avtalelova § 22 og verjemålslova § 78 er likevel noko ulike. I fyrstnemnde tilfelle skal det vurderast når ei fullmakt ikkje lenger er gyldig, mens det etter verjemålslova skal vurderast om ei framtidsfullmakt har trådd i kraft.


02.02.2017

Informasjon om meldeplikt for kommunane i verjemålsaker - Særleg om verjemål ved bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kap. 9

Kommunane har meldeplikt ved behov for verjemål eller endring av verjemål.


30.01.2017

Presentasjon om sjølvråderett for personar med verje og presentasjon om barnekonvensjonen

Sjå: presentasjon om sjølvråderett for personar med verje, samt presentasjon om barnekonvensjonen 


Flere nyheter


Kontakt

Verjemålslaget har telefontid frå kl. 12.00 til 14.00 måndag til fredag.

Tlf: 51 56 87 00

Melding til fylkesmannen - verjemål (blir opna i nytt vindu)