Skole og barnehage

Utdanningsavdelinga fører tilsyn med kommunane, fylkeskommunen og andre som driv opplæring etter opplæringslova (inkludert opplæring for vaksne, opplæring innanfor kriminalomsorga og opplæring i sosiale og medisinske institusjonar).

Utdanningsavdelinga fører også tilsyn med at kommunane som barnehagemyndigheit utfører dei oppgåver dei er pålagde etter barnehagelova med forskrifter. Fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehagar i særlege tilfelle.

I tillegg fører utdanningsavdelinga tilsyn med ordningane i introduksjonslova. Det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med dei private skulane.