Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga fører tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i kommunane. Tilsynet har heimel i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt.