Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2019

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2019. Formålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle sosiale tenester som er heimla i sosialtenestelova.

Søknadsfrist: 1.februar 2019

Ansvarleg: Arbeids -og velferdsdirektoratet

Målgruppe: sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon

Kven kan søkje: Kommunen i Nav -kontorene i Rogaland

Tidsperiode:Tilskotet blir primært gitt for eitt år frå oppstartsdatoen, men vi kan gi i inntil tre år til det same tiltaket.

Rapporteringsfrist: 01.02.2020

Det overordna målet er å gi eit heilskapleg og samordna tenestetilbod tilpassa behova til brukarane. Gjennom nye arbeidsmetodar og samarbeidsformer skal brukarane oppleve auka kvalitet i tenestene, og gjennom dette også betra levekår. Tenestene skal formast ut slik at brukarane kan få høve til å gjere seg nytte av arbeidsevna si, slik at flest mogleg kjem i lønt arbeid og kan halde tilknytinga til arbeidslivet ved lag over tid. Tenestene skal utviklast i tett samarbeid med brukaren både på individ- og systemnivå.

Nav-kontora blir oppmoda til interkommunalt samarbeid og samarbeid mellom storbyar.

For fullstendig kunngjeringstekst, regleverk, søknadskjema med meir sjå i vedlagt dokument eller på www.nav.nonettsida.

Søknadsfrist:
01.02.2019 23:55:00
Målgruppe:
sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
Ansvarlig:
Arbeids -og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunen i Nav -kontorene i Rogaland
Rapporteringsfrist:
01.02.2020 23:55:00

Kontaktpersoner